Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę się sprzeciwić ustanowieniu służebności przesyłu na mojej działce?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 10-12-2018

Przedsiębiorca przesyłowy (branża telekomunikacyjna) zawnioskował do sądu o ustanowienie służebności przesyłu na mojej działce. Czy mogę nie wyrazić zgody na tę służebność i jakie byłyby tego skutki? Czy sąd może narzucić mi służebność przesyłu? Jeśli się nie zgodzę, czy przedsiębiorca będzie musiał wykopać i usunąć światłowód z mojej działki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedsiębiorca miał prawo wystąpienia z roszczeniem o ustanowienie służebności przesyłu do sądu.

Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Urządzenia przesyłowe służą do przesyłania pary, gazu czy energii elektrycznej. Ich budowa i utrzymanie stanowi jeden z celów publicznych określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 3051 Kodeksy cywilnego (K.c.): Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Jak stanowi art. 3052 K.c. – jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

Na mocy art. 3053 K.c. – służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1. Wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Służebność przesyłu polega na korzystaniu z obciążonego gruntu, obciążenie obejmuje dostęp, korzystanie poprzez bieżącą eksploatację, dokonywanie kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwanie awarii, wymiany urządzeń posadowionych na danej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania sieci przesyłowej przedsiębiorstwa (postanowienie SN z dnia 18 kwietnia 2012 r., V CSK 190/11, LEX nr 1212828). Podstawowym sposobem ustanowienia służebności przesyłu jest umowa między właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą. Właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, to służebność przesyłu może być na żądanie przedsiębiorcy ustanowiona przez sąd, za odpowiednim wynagrodzeniem. Wynagrodzenie ustala sąd, z reguły przy pomocy biegłego, kierując się rodzajem urządzeń i związanym z nim sposobem korzystania z nieruchomości przez uprawnionego oraz wpływem, jaki mają te urządzenia na ograniczenie wykonywania własności nieruchomości.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 9 lipca 2015 r., I CSK 629/14, LEX nr 1766001, Sąd Najwyższy uznał, że celem ustanowienia służebności przesyłu jest stworzenie tytułu do posadowienia na cudzym gruncie urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, gdyż jest to „warunkiem wykonywania przez niego zadań i uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez dostarczanie odbiorcom wody i energii, albo świadczenie dla nich usług. Ustalenie tytułu do korzystania z cudzej nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy korzystającego z urządzeń przesyłowych prowadzi do ograniczenia prawa właściciela nieruchomości obciążonej i powinno dotyczyć tylko takiego zakresu korzystania z jego nieruchomości, jaki okaże się niezbędny dla osiągnięcia celów, które przedsiębiorca zamierza realizować przy wykorzystaniu tych urządzeń”.

W postanowieniu z dnia 3 czerwca 2015 r., V CZ 26/15, LEX nr 1764822, SN wskazał, iż warunkiem sine qua non [koniecznym] uznania orzeczenia sądowego za rozpoznające tę istotę jest precyzyjne określenie czynności, które w wykonywaniu służebności przesyłu mógłby podejmować przedsiębiorca na nieruchomości obciążonej. Niezbędne jest dokładne określenie uprawnień przedsiębiorcy, stanowiących wykonywanie służebności przesyłu.

Celem służebności przesyłu jest przede wszystkim interes społeczny. Z uwagi na to czynności właściciela nieruchomości zmierzające bezpośrednio do odmowy ustanowienia służebności będą nieskuteczne, bo sprzeczne z interesem społecznym. Dlatego też zagwarantowano przedsiębiorcy prawo zwrócenia się do sądu o ustanowienie tego ograniczonego prawa rzeczowego w przypadku braku zgody właściciela nieruchomości.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Modernizacja linii energetycznej średniego napięcia a odszkodowanie

Zakład energetyczny chce modernizować linię energetyczną średniego napięcia, to jest wstawić słup i w ziemi poprowadzić kabel na odcinku 150...

Odkryłem rurę gazową na terenie działki, czy gazociąg może wnieść o zasiedzenie?

Jestem właścicielem działki na której przed paru laty wybudowałem dom. Teraz postanowiłem go rozbudować – zrobiłem stosowny projekt, uzyskałem...

Czy mam prawo nie zgodzić się na postawienie słupa energetycznego na polu?

Jestem rolnikiem. Energetyka rozbudowuje linię energetyczną średniego napięcia. Planują postawić słup energetyczny na moim polu. Czy mam prawo się nie...

Przesunięcie słupa do granicy działki a pokrycie kosztów przez energetykę

Od niedawna jestem właścicielem działki, przez którą biegnie linia niskiego napięcia. Obecnie jestem na etapie rozmów z energetyką na temat zmiany...

Niejasny stan prawny urządzeń energetycznych na prywatnej działce

Zakupiłem 10 lat temu działkę, stoi na niej budynek mieszkalny, działka jest ogrodzona. Są na niej również posadowione trzy słupy energetyczne, w tym...

Nieczynna linia podziemna uniemożliwiająca zabudowę

W 2010 r. nabyłem od gminy działkę budowlaną. Z powodu niewiedzy z załączonej mapki nie odczytałem, że przez obszar nieruchomości przebiega...

Szanse na usunięcie lub przesunięcie słupa energetycznego

Posiadam słup energetyczny na działce, w księdze wieczystej brak jest jakiegokolwiek wpisu o służebności. Zależy mi na usunięciu go z mojej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »