Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odkryłem rurę gazową na terenie działki, czy gazociąg może wnieść o zasiedzenie?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 14-11-2018

Jestem właścicielem działki na której przed paru laty wybudowałem dom. Teraz postanowiłem go rozbudować – zrobiłem stosowny projekt, uzyskałem pozwolenie na budowę. W czasie prowadzenia prac przygotowawczych – zdejmowania kostki brukowej natrafiłem na rurę gazową średniego ciśnienia. Rura nie była zaznaczona na mapie starostwa powiatowego, nie ma żadnych wpisów w księgach wieczystych odnośnie służebności terenu. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Złożyłem wniosek w gazowni o przeniesienie rury, ale oni oczywiście mnie zbywają.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istnieją podstawy formalnoprawne do żądania przesunięcia biegu linii gazowej. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie z art. 222 § 2 K.c. jest skierowane przeciwko trwałemu wkraczaniu w sferę uprawnień właściciela przez osobę nieuprawnioną i jest zasadne pod warunkiem, że stronie przeciwnej nie przysługuje skuteczne względem właściciela prawo do korzystania z rzeczy.

Zacytuję tu fragment z uzasadnienia wyroku z 4 czerwca 2014 r. Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział I Cywilny, I C 126/12, który odnosi się do podobnej sytuacji, jak opisana:

„Strona pozwana nie kwestionowała prawa własności powoda, ale zarzuciła w pierwszej kolejności, że przysługuje jej skuteczny w stosunku do powoda tytuł prawny w postaci nabytej przez zasiedzenie służebności uprawniającej do utrzymywania i korzystania z przedmiotowego gazociągu. Wprawdzie dopuszczalne jest zasiedzenia służebności gruntowej przez przedsiębiorstwo w kontekście art. 285 K.c. Nadto również przed ustawowym uregulowaniem służebności przesyłu (art. 305[1]-305[4] K.c.) dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa. Zatem na podstawie art. 292 K.c. w związku z art. 305[4] K.c. służebność przesyłu, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia, można nabyć przez zasiedzenie. Służebność przesyłu, w przeciwieństwie do służebności gruntowej, nie została powiązana z nieruchomością władnącą. Ma ona na celu umożliwienie przedsiębiorcy właściwego korzystania z urządzeń, których jest właścicielem, a zatem, które wchodzą w skład jego przedsiębiorstwa (art. 55[1]). Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy, a jej nabycie w drodze zasiedzenia następuje przez przedsiębiorcę, a nie na rzecz właściciela nieruchomości władnącej lub przez takiego właściciela. Przesłankami zasiedzenia służebności gruntowej są bowiem zgodnie z art. 292 K.c.: 1) posiadanie służebności, polegające na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia w zakresie odpowiadającym treści służebności; 2) upływ oznaczonego w ustawie czasu, w zależności od tego, czy posiadacz służebności był w dobrej, czy w złej wierze. Trwałe i widoczne urządzenie musi być wynikiem świadomego i pozytywnego działania ludzkiego. W realiach przedmiotowej sprawy istotnego znaczenia nabiera okoliczność, czy urządzenie można kwalifikować jako urządzenie widoczne, albowiem urządzenie to – przynajmniej na terenie całej działki powoda – usytuowane jest pod powierzchnią gruntu. W wypadku urządzeń podziemnych o widoczności w rozumieniu art. 292 K.c. można mówić, gdy istnieje możliwość stwierdzenia ich istnienia w czasie biegu terminu zasiedzenia przy pomocy wzroku, ale niekoniecznie chodzi tu o zauważenie urządzenia jako takiego. Chodzi zatem o możliwość zauważenia części składowych takiego podziemnego urządzenia, jeżeli wychodzą nad powierzchnię gruntu, ewentualnie o możliwość zauważenia oznaczeń wskazujących na jego istnienie pod powierzchnią gruntu. Urządzenie powinno stanowić dla właściciela wyraźne ostrzeżenie przed działaniem podmiotu, który korzystając z urządzenia przesyłowego umiejscowionego w gruncie może doprowadzić do uzyskania odpowiedniej służebności gruntowej. Z tego względu należy przyjąć, że w wypadku urządzenia podziemnego, każdoczesny właściciel nieruchomości powinien mieć zapewnioną możliwość uzyskania wiedzy o usytuowaniu na jego nieruchomości urządzenia przesyłowego. Jeżeli każdoczesny właściciel nieruchomości w czasie biegu zasiedzenia miał wiedzę o zlokalizowaniu na niej gazociągu, to spełnienie przesłanki widoczności urządzenia wątpliwości budzić nie może. Jeżeli natomiast wystąpił brak takiej wiedzy u kolejnego właściciela, to należy przyjąć, że omawiana przesłanka jest spełniona, jeżeli urządzenie zostało tak oznakowane, że właściciel obiektywnie oceniając mógł i powinien taką wiedzę posiadać – magistrale przesyłowe są bowiem trwale oznakowane w terenie.”

W niniejszej sprawie nie wiedzieliście Państwo o istnieniu gazociągu przebiegającego przez Waszą nieruchomość. Zatem wobec braku przesłanki korzystania z widocznego urządzenia, zarzut zasiedzenia należałoby ocenić jako bezpodstawny.

W ten sposób na podstawie art. 222 § 2 K.c. mogą Państwo żądać całkowitego usunięcia gazociągu z nieruchomości, jak również przesunięcia tej instalacji w taki sposób, aby w mniejszym niż dotychczas stopniu ingerowała w Wasze prawo własności. Zarazem wykonanie takiego orzeczenia nie spowoduje ingerencji w prawo własności osób trzeciej do sąsiednich nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Ile się można domagać za służebność przesyłu?

Ile się można domagać za służebność przesyłu od dostawcy energii elektrycznej? Oni proponują 1300 zł, a sąd odwoławczy zasądził za bezumowne...

 

Rura głównej magistrali wodociągowej na działce

Czy jest szansa, aby uzyskać wynagrodzenie od firmy wodociągowej za użytkowanie mojego gruntu na potrzeby przesyłu wody? Otóż w latach 80-tych wybudowano...

 

Modernizacja linii energetycznej średniego napięcia a odszkodowanie

Zakład energetyczny chce modernizować linię energetyczną średniego napięcia, to jest wstawić słup i w ziemi poprowadzić kabel na odcinku 150...

 

Wymiana słupa energetycznego - czy żądać zapłaty za służebność?

Od 11 lat jestem właścicielką działki, na której postawiony jest słup trójramienny z linią średniego napięcia przebiegającą przez całą działkę....

 

Czy mam prawo nie zgodzić się na postawienie słupa energetycznego na polu?

Jestem rolnikiem. Energetyka rozbudowuje linię energetyczną średniego napięcia. Planują postawić słup energetyczny na moim polu. Czy mam prawo się nie...

 

Przesunięcie słupa do granicy działki a pokrycie kosztów przez energetykę

Od niedawna jestem właścicielem działki, przez którą biegnie linia niskiego napięcia. Obecnie jestem na etapie rozmów z energetyką na temat zmiany...

 

Czy mogę się sprzeciwić ustanowieniu służebności przesyłu na mojej działce?

Przedsiębiorca przesyłowy (branża telekomunikacyjna) zawnioskował do sądu o ustanowienie służebności przesyłu na mojej działce. Czy mogę nie...

 

Przyłącza wybudowane na wspólnej działce bez zgody współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej. Współwłaścicielka posiada prawo dzierżawy działki położonej za naszą wspólną działką. Jako...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »