Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gmina przeoczyła działkę sąsiada, projektując drogę gminną - brak dojazdu

Michał Soćko • Opublikowane: 14-09-2018

Kupiłem działkę budowlaną, do której prowadzi droga gminna. Droga ta istnieje i fizycznie, i na mapach. Działki, przez które przechodzi droga, są w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod drogę. Po zakupie okazało się jednak, że miasto nie wykupiło jednej z działek należącej do sąsiada. Sąsiad ten zabrania mi przejazdu. Miasto zwróciło się do niego z ofertą wykupu. Ja również proponowałem mu dodatkową kwotę. Sąsiad nie zgadza się jednak na sprzedaż i nie chce w ogóle rozmawiać na ten temat. Jak można uregulować stan prawny działki, na której powinna być droga? Prawdopodobnie miasto gdzieś popełniło błąd, zapewne na etapie uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pewne kroki prawne może podjąć Pan, a pewne kroki może podjąć miasto. W Pana przypadku można by zastanowić się nad wystąpieniem o ustanowienie służebności drogi koniecznej. I tak, zgodnie z art. 145 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. 2017 poz. 459; zwanej dalej „K.c.”:

Art. 145. § 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czynności prawnej.

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.”

Zatem jeżeli nie ma Pan odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (nie ma w ogóle lub nie ma odpowiedniego) – może Pan wystąpić o ustanowienie takiej służebności na gruncie sąsiada.

O ustanowieniu służebności będzie orzekał sąd. Przy czym zgodnie z art. 145 § 1 K.c. ustanowienie takiej służebności będzie miało miejsce za wynagrodzeniem.

Obowiązek zapewnienia działkom budowlanym dostępu do drogi publicznej wynika z wielu przepisów. Wskazać można chociażby na § 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 ze zm.).

§ 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.

2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

4. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.”

Zob. także: art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1073) oraz art. 93 ust. 3 i art. 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 121; zwanej dalej także „u.g.n.”).

Natomiast miasto ze swojej strony mogłoby się pospieszyć z realizacją tej inwestycji drogowej.

Przy czym sam fakt, że sąsiad nie zgadza się na sprzedaż działki lub części działki na cele publiczne (pod drogę) nie ma aż takiego istotnego znaczenia. W takiej bowiem sytuacji powinna być przeprowadzona procedura wywłaszczeniowa. Jest to normalne, standardowe postępowanie w tego typu sprawach. Jednostka nie może bowiem blokować inwestycji publicznej. Aczkolwiek będzie to trwało dłużej niż dobrowolna sprzedaż.

Procedurę wywłaszczeniową reguluje dział III, rozdział 4 – „Wywłaszczanie nieruchomości” ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 112 i n. u.g.n.).

Art. 112. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.

3. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy.

4. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.

Art. 113. 1. Nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

2. Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa nie może być wywłaszczona. Nie dotyczy to wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość.

3. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości nabywa się tę część w drodze umowy na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

4. Jeżeli nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, przy jej wywłaszczeniu przyjmuje się inne dokumenty stwierdzające prawa do nieruchomości oraz służące do jej oznaczenia dane z katastru nieruchomości.

5. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przy jej wywłaszczeniu, przyjmuje się służące do jej oznaczenia dane z katastru nieruchomości.

6. Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

7. Przepis ust. 6 stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.”

Nadmienić należy również, że przed wszczęciem postępowania w sprawie wywłaszczenia powinny być przeprowadzone rokowania. Rokowania mają bowiem skłonić właściciela do dobrowolnego sprzedania nieruchomości na cele publiczne.

Kwestię tę reguluje art. 114 u.g.n. Stanowi on jak niżej:

Art. 114. 1. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, należy poprzedzić rokowaniami o nabycie w drodze umowy praw określonych w art. 112 ust. 3, przeprowadzonymi między starostą, wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej, a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. W trakcie prowadzenia rokowań może być zaoferowana nieruchomość zamienna.

2. W przypadku wywłaszczania nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają ich organy wykonawcze.

3. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli wywłaszczenie dotyczy części nieruchomości, ogłoszenie zawiera również informację o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie podziału tej nieruchomości.

4. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 3, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie w sprawie podziału i postępowanie wywłaszczeniowe.”

Uprzednio zaznaczyłem, że u.g.n. zawiera przepisy regulujące standardowy, normalny tryb postępowania w tego typu sprawach. Natomiast szczególny tryb przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych przewidują przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (j.t. Dz. U. 2017 r. Nr 0, poz. 1496; zwanej dalej także „specustawą”.

Zaznaczyć jednak należy, że stosowanie specustawy powinno być wyjątkiem od zasady, gdyż w dość istotny sposób ogranicza ona konstytucyjne prawa obywateli. Co jednak istotne, przyspiesza wywłaszczenie.

W dalszej kolejności wskazać należy, że realizacja inwestycji na podstawie specustawy wymaga decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez wojewodę w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starostę w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych (art. 11a specustawy).

Specustawę można stosować do inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 2016 r. Nr 0, poz. 1440 ze zm.; zwanej dalej także „u.d.p.”). Zatem ma ona zastosowanie do inwestycji mających na celu budowę (rozbudowę) dróg innych niż drogi wewnętrzne (zob.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 2348/10).

Na marginesie dodam, że początkowo specustawa nie znajdowała zastosowania do wszystkich dróg publicznych w rozumieniu u.d.p., gdyż obejmowała swoim zakresem jedynie drogi krajowe oraz drogi w miastach na prawach powiatu, finansowane z budżetów tych miast. Zmieniło się to dopiero wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601 z późn. zm.).

Zatem z formalnego punktu widzenia nawet gminne drogi publiczne mogą być realizowane w trybie specustawy.

Na marginesie dodam, że może się Pan zastanowić nad roszczeniami z tytułu rękojmi w związku ze sprzedażą przez miasto tej działki, jeśli nie wiedział Pan, że nie ma dostępu do drogi publicznej, a miasto o tym zapewniało. Ewentualnie może użyć Pan tego argumentu w negocjacjach z miastem w sprawie szybkiej realizacji inwestycji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »