Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Utrudnienia w zagospodarowaniu działki z powodu urządzeń przesyłowych

Autor: Michał Berliński

Kupiłem działkę, na której chciałbym wybudować dom. Problem polega na tym, że w miejscu, gdzie planuję garaż, przechodzą napowietrzne linie niskiego napięcia – dwa słupy znajdują się na działce w linii skośnej w stosunku do jej położenia. Pierwszy – 8 m od granicy działki – jest podwójny „A”, drugi – 4 m od granicy działki – pojedynczy. W miejscu, gdzie chciałbym, aby był wjazd do garażu, znajduje się słup podwójny, ale jest możliwość jego przesunięcia w inne miejsce. Wystąpiłem do PGE z wnioskiem, aby przesunęli swoje słupy (o usunięcie kolizji), ale odpisali mi, że mam to zrobić na swój koszt. Dlaczego mam płacić za coś, co należy do PGE? Przedsiębiorstwo utrudnia mi zagospodarowanie własnej działki, jak powinienem zadziałać, aby zmienili swoje stanowisko?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Utrudnienia w zagospodarowaniu działki z powodu urządzeń przesyłowych

Uprawnienia właściciela nieruchomości wobec cudzych urządzeń

Na samym początku warto wskazać, że obecnie problem, o którym Pan wspomina, dotyczy wielu właścicieli nieruchomości. Zawdzięczać to możemy głównie boomowi inwestycyjnemu, zwiększeniu świadomości prawnej obywateli oraz innym. Niegdyś nikt za bardzo nie przejmował się faktem, iż przez jego nieruchomość przebiega linia energetyczna albo że na jego działce stoi słup energetyczny. Dzisiaj świadomość prawna jest dużo większa. Kupując działkę, możemy zweryfikować jej stan zarówno prawny, jak i fizyczny. To, czy pod ziemią nie kryją się jakieś przewody, można sprawdzić w zakładzie uzgodnień dokumentacji działającym przy starostwie lub w zakładach, do których należą sieci uzbrojenia. Skoro jest Pan właścicielem nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przedsiębiorcy przesyłowego, to może się Pan starać o:

  • ich usunięcie lub przeniesienie w inne miejsce,
  • wynagrodzenie za korzystanie z gruntu bez Pana zgody.

W uwagi na brak wpisów w księdze wieczystej dotyczących służebności ustanowionej na rzecz zakładu energetyki może Pan jedynie domniemywać, iż taka służebność nie istnieje. Niestety, brak jest ustawowego obowiązku ujawniania służebności w księgach wieczystych –czynione jest to na wniosek.

Zobacz też: Garaż pod linią średniego napięcia

Służebność przesyłu

Przyjmując, że służebność nie została nigdy ustanowiona, ma Pan prawo wezwać zakład do zmiany przebiegu linii, jej likwidacji bądź stosownego wynagrodzenia. Niestety zakłady, do których należą niechciane urządzenia, nie są zwykle zainteresowane przebudową lub próbują obciążyć jej kosztami właściciela gruntu. Wówczas można dochodzić swoich praw przed sądem. Koniecznie jednak przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy wystąpić do właściciela słupa z formalnym wnioskiem o jego przeniesienie.

Właściciel instalacji może odmówić Panu zmiany przebiegu linii, gdyż uzna, że nabył służebność poprzez zasiedzenie. Odnosząc się do zagadnienia związanego z możliwością korzystania z gruntu przez dostawcę energii, powinien Pan ustalić, czy wskazane przedsiębiorstwo posiada do tego tytuł prawny. Istnieje możliwość, iż nieruchomość, na której usytuowany jest słup, mogła być na ten cel wywłaszczona wskutek decyzji administracyjnej wydanej na mocy nieobowiązującej już dzisiaj ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

Zasiedzenie gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego

Inną opcją jest wspomniane wyżej zasiedzenie. Jeśli przedsiębiorca posiada taki tytuł, to sprawa nie jest już taka prosta i jak najbardziej to Pan może być obciążony kosztami zmiany przebiegu linii, a zarazem utraci Pan prawo do zgłaszania roszczeń. Jeśli zaś chodzi o samo przesunięcie słupa w inne miejsce, w przypadku gdy właściciel słupa posiada służebność, która została ustanowiona, jednak nie jest ujawniona w księdze wieczystej, sąd raczej nie nakaże zakładowi przesunięcia słupa na ich koszt ani tym bardziej jego usunięcia. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 731) o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw znowelizowała Kodeks cywilny i wprowadziła nowe, ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu. Nowelizacja ta miała na celu nadanie zakładom energetycznym, gazowym i innym większych uprawnień, które niestety zmniejszyły uprawnienia właścicieli gruntów.

Bezumowne korzystanie z gruntu przez zakład energetyczny

Jeśli zaś przedsiębiorca zajmuje Pana grunt bez tytułu prawnego, może Pan żądać bezzwłocznego usunięcia słupa zgodnie z art. 222 Kodeksu cywilnego (K.c.), który stanowi, że „właściciel rzeczy może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą, zaś przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”. Tego rodzaju roszczenia należy jednak wysuwać po ustaleniu, że właściciel słupa korzysta z Pana działki bezprawnie.

Przywołany przepis prawa pozwala Panu na usunięcie słupa ze swojej działki – co powinno zostać poprzedzone poprzez zgłoszenie takiego żądania do naruszyciela bezpośrednio (tj. do właściciela słupa), zaś w przypadku odmowy – poprzez wytoczenie odpowiedniego powództwa.

Przerwanie biegu zasiedzenia gruntu przez zakład energetyczny

Można spróbować również od razu przerwać bieg zasiedzenia – przerwanie biegu może nastąpić tylko wtedy, gdy zasiedzenie jeszcze nie nastąpiło. Jako klasyczny sposób można określić skargę negatoryjną, czyli powództwo o usunięcie urządzeń z nieruchomości albo ich przebudowę w jej obrębie. Skutek w postaci przerwania biegu zasiedzenia służebności wywoła także wniosek o jej ustanowienie. Bieg zasiedzenia przerwie także powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (o tym orzeczenie SN V CSK 239/09). Warto zapamiętać, że ten sam skutek co pozew będzie miał wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Żądanie właściciela gruntu uregulowania stosunku służebności przez zakład energetyczny

Podsumowując, może Pan oprócz żądań opisanych powyżej, a w zasadzie powinien zażądać od przedsiębiorcy uregulowania prawnego stosunku służebności. Przede wszystkim trzeba uregulować stosunki zaległe. W tym zakresie można zwrócić się do właściciela słupa z wnioskiem o zapłatę wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania za czas, w którym to Pan jest właścicielem gruntu. Ogólnie należności można dochodzić z ostatnich 10 lat, gdyż po takim okresie owo roszczenie się przedawnia. Wobec tego może Pan dochodzić zapłaty za czas, w którym to Pan jest właścicielem.

Zasiedzenie następuje po upływie 30 lat w złej wierze oraz 20 lat w dobrej wierze. Z opisu wynika, że słup nie stoi na posesji dłużej niż 15 lat.

Zatem odpowiedzi na Pańskie pismo wyjaśni się na co może Pan sobie pozwolić. Jeśli bowiem słup jest tam krócej niż 30 lat, to Zakład na pewno będzie chciał się z Panem dogadać. Jeśli jest dłużej – nic nie poradzimy i trzeba będzie zmienić jego miejsce na własny koszt i nie będzie Pan mógł złożyć żadnych zarzutów i roszczeń.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl