Odszkodowanie za przeprowadzenie kabla w ziemi przez działkę

• Data: 2024-06-16 • Autor: Katarzyna Bereda

Zgłosiła się do mnie firma, która ma przeprowadzić kabel ziemny przez moją działkę. Podczas negocjacji zaproponowali kilkanaście tysięcy złotych odszkodowania (płatne jednorazowo). Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za służebność za np. 10 lat? Czy są inne możliwości rozwiązania tej sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za przeprowadzenie kabla w ziemi przez działkę

Ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem

Zgodnie z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Zgodnie natomiast z treścią art. 3052 K.c.:

„§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.”

Służebność przesyłu może być ustanowiona na podstawie art. 3052 K.c. jedynie za wynagrodzeniem, chyba że właściciel nieruchomości, która ma być obciążona, w sposób wyraźny zrzeknie się wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3052 K.c. powinna uwzględniać przede wszystkim spadek wartości użytkowej nieruchomości, która będzie obciążona taką służebnością.

Zobacz też: Zgoda na przeprowadzenie kabla przez działkę

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Co wpływa na wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu?

Czynnikami, które mogą wywierać wpływ na jego wielkość, są:

1) charakter nieruchomości, która ma być obciążona – położenie, rodzaj, rozmiar, kształt;

2) jej społeczno-gospodarcze przeznaczenie ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w ich braku właściwości terenu i sposób korzystania z nieruchomości sąsiednich;

3) utrata pożytków;

4) zakres ograniczenia w prawie rozporządzania, swobodnego decydowania o przeznaczeniu i zagospodarowaniu nieruchomości, która ma być obciążona;

5) zakres i sposób ingerencji przedsiębiorcy w prawa właściciela nieruchomości, która ma być obciążona;

6) zakres i sposób pozbawienia władztwa nad nieruchomością, która ma być obciążona;

7) umiejscowienie urządzeń;

8) trwałość i nieodwracalność obciążenia w dłuższej perspektywie (por. post. SN z 8.2.2013 r., IV CSK 317/12, Legalis; post. SN z 27.2.2013 r., IV CSK 440/12, Legalis).

Wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu może być odpowiednio zmniejszona, gdy jej ustanowienie służy również zwiększeniu użyteczności nieruchomości obciążanej. Górną granicą wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu powinna być co do zasady wartość zajętej nieruchomości (post. SN z 18.4.2012 r., V CSK 190/11, Legalis).

Kodeks cywilny nie normuje sposobu ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności, w tym także służebności przesyłu (post. SN z 9.7.2015 r., I CSK 629/14, Legalis).

Przeczytaj też: Wynagrodzenie za światłowód przechodzący przez działkę

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Ustalenie wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu

Wynagrodzenie powinno zostać każdorazowo ustalone w sposób zindywidualizowany oraz – jak już wskazano – proporcjonalny do stopnia ingerencji w prawo własności, z zachowaniem kryteriów obiektywnych. Zdaniem SN „wynagrodzenie powinno być ekwiwalentne, ustalane każdorazowo indywidualnie i dostosowane do okoliczności istotnych w danej sprawie, z uwzględnieniem stopnia faktycznej i prawnej uciążliwości, której doznaje właściciel nieruchomości. Należy je określać proporcjonalnie do stopnia ingerencji w treść prawa własności, w sposób adekwatny do ograniczeń spowodowanych ustanowieniem służebności” (post. SN z 9.8.2016 r., II CSK 770/15, Legalis; post. SN z 20.4.2017 r., II CSK 505/16, Legalis).

W dotychczasowym orzecznictwie zostały wypracowane kryteria dotyczące zapewnienia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu „odpowiedniości” w rozumieniu art. 3052 § 2 K.c. Powyższe kryteria zostały przedstawione powyżej i na ich podstawie strony, a w przypadku sporu także sąd, winny oceniać wysokość wynagrodzenia.

Zobacz również: Przeciągnięcie kabla nad drogą

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przyznanie wynagrodzenia okresowego przez okres trwania służebności

Trwałość utrudnień i istotnych ograniczeń w eksploatacji nieruchomości uzasadniać będzie zazwyczaj przyznanie wynagrodzenia okresowego przez cały okres istnienia obciążenia, a nawet stanowić podstawę ustalenia czasu trwania służebności. W takim bowiem przypadku daleko idące ograniczenie możliwości wytyczania uprawnień właścicielskich oraz brak rzeczowego powiązania istnienia służebności ze świadczeniem wynagrodzenia okresowego czyni wątpliwą dopuszczalność ustanowienia służebności ad infinitum (zob. Nb 73 do art. 285). Wynagrodzenie jednorazowe nie powinno odpowiadać pełnej wartości obciążonej nieruchomości, skoro powstałe ograniczone prawo rzeczowe nie pozbawia właściciela jego prawa, a także władania rzeczą w zakresie wykraczającym poza potrzebę istnienia służebności. Trudno natomiast byłoby przyjąć możliwość zasądzenia wynagrodzenia jednorazowego w razie istotnego i trwałego ograniczenia wykonywania własności, w szczególności wówczas, gdyby urządzenie przesyłowe miało istnieć na całej lub istotnej części nieruchomości.

Jak wskazuje SN: „(…) muszą zawodzić kryteria ustalania wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości oparte wyłącznie na układzie odpowiednich cen rynkowych właściwych dla najmu lub dzierżawy gruntu, które są adekwatne w sytuacjach, kiedy wynajmujący lub wydzierżawiający zostają zupełnie pozbawieni fizycznego władztwa nad rzeczą. W ramach obiektywnych kryteriów można natomiast zastosować odpowiednie ceny rynkowe za korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności, których wysokość powinna uwzględniać stopień ingerencji w treść prawa własności” (wyr. SN z 3.2.2010 r., II CSK 444/09, Legalis).

W nowszym orzecznictwie wskazuje się też, że wynagrodzenie „w pierwszej kolejności ma (…) odpowiadać wartości świadczenia spełnionego na rzecz strony obowiązanej do jego zapłaty lub korzyści, którą obowiązany uzyskał w związku ze świadczeniem spełnionym wzajemnie, co nie oznacza, że nie może ono odpowiadać wysokości uszczerbku w majątku uprawnionej osoby, o ile tylko powstaje on w związku z sytuacją rodzącą obowiązek zapłaty. Niezapłacenie wynagrodzenia w tych relacjach, w których zasadnie go zażądano prowadzi do zachwiania równowagi ekonomicznej między stronami, gdyż ten, kto nie zapłacił wynagrodzenia za spełnione na jego rzecz świadczenie lub prawo, z którego skorzystał, uzyskuje korzyść kosztem majątku uprawnionego do wynagrodzenia”.

Ponadto wynagrodzenie jednorazowe „powinno stanowić ekwiwalent wszystkich korzyści, których właściciel nieruchomości zostanie pozbawiony w związku z jej obciążeniem. Powinno ono też pokryć wszystkie niedogodności, jakie w przyszłości dotkną właściciela obciążonej nieruchomości w związku z ustanowieniem służebności” (post. SN z 8.2.2013 r., IV CSK 317/12, Legalis).

W orzecznictwie trafnie przyjmuje się też, że wynagrodzenie powinno być ustalane każdorazowo indywidualnie i być dostosowane do okoliczności istotnych w danej sprawie oraz stanowić świadczenie niemające charakteru odszkodowawczego (zob. też post. SN z 9.10.2013 r., V CSK 491/12, Legalis).

Z uwagi także na nieprzedawnialność niniejszego roszczenia, może Pan ubiegać się o ustanowienie wynagrodzenia w oparciu o lata przyszłe, jak też zastanowić się, co będzie dla Pana korzystniejsze – czy wynagrodzenie jednorazowe, czy też może okresowe.

Przeczytaj również: Prąd pod ziemią

Przykłady

 

Pan Jan mieszka na obrzeżach miasta, gdzie posiada działkę rekreacyjną. Pewnego dnia zgłosiła się do niego firma energetyczna z propozycją przeprowadzenia przez jego teren kabla ziemnego. W zamian zaoferowali jednorazowe odszkodowanie w wysokości 20 tysięcy złotych. Pan Jan, obawiając się długoterminowych konsekwencji, postanowił skonsultować się z prawnikiem. Dowiedział się, że może ubiegać się o wynagrodzenie za służebność przesyłu, które będzie płacone co roku przez 10 lat. Po negocjacjach uzyskał korzystne warunki, które zabezpieczyły jego interesy na przyszłość.

 

Pani Anna jest właścicielką działki budowlanej na terenie podmiejskim. Otrzymała propozycję od firmy telekomunikacyjnej dotyczącą przeprowadzenia kabla światłowodowego przez jej działkę. Firma zaproponowała 15 tysięcy złotych jednorazowego odszkodowania. Pani Anna, chcąc zabezpieczyć wartość swojej nieruchomości, zdecydowała się na negocjacje w sprawie wynagrodzenia okresowego. Ostatecznie uzgodniła, że firma będzie płacić jej 2 tysiące złotych rocznie przez 10 lat, co dało jej pewność, że w przyszłości nie straci na wartości działki.

 

Pan Marek jest rolnikiem posiadającym dużą działkę rolną. Zgłosiła się do niego firma zajmująca się przesyłem gazu z propozycją instalacji rurociągu podziemnego. Firma oferowała jednorazowe odszkodowanie w wysokości 25 tysięcy złotych. Pan Marek, świadomy długoterminowych konsekwencji dla swojej działalności rolniczej, postanowił negocjować wynagrodzenie za służebność przesyłu w formie opłat rocznych. Po długich rozmowach ustalono, że firma będzie płacić mu 3 tysiące złotych rocznie przez 15 lat, co zabezpieczyło jego interesy oraz pozwoliło na dalsze spokojne prowadzenie gospodarstwa.

Podsumowanie

 

Właściciele nieruchomości, przez które ma zostać przeprowadzony kabel ziemny, mają prawo ubiegać się o wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu. Mogą negocjować jednorazowe odszkodowanie lub okresowe wynagrodzenie, uwzględniając wpływ na wartość użytkową swojej nieruchomości oraz długoterminowe korzyści. Ważne jest, aby każda umowa była indywidualnie dostosowana do specyficznych warunków i potrzeb właściciela działki.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w negocjacjach dotyczących służebności przesyłu lub sporządzenia odpowiednich pism? Skorzystaj z naszych usług prawnych online – zapewniamy profesjonalne wsparcie i indywidualne podejście do każdej sprawy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 luty 2013 r., sygn. akt IV CSK 317/12
3. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt IV CSK 440/12
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2012 r., sygn. akt V CSK 190/11
5. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r., sygn. akt I CSK 629/14
6. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn akt II CSK 770/15
7. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2017 r., sygn akt II CSK 505/16
8. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 luty 2010 r., sygn. akt II CSK 444/09
9. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2013 r., sygn akt IV CSK 317/12
10. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2013 r., V CSK 491/12

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Komentarze (1):


Kanibal do do zbadania https://www.sluzebnosc.info/czy-musze-wyrazic-zgode-na-przeprowadzenie-kabla-na-mojej-ziemi-material-379.htmlPorad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »