Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie rury na własny koszt

Eliza Rumowska • Opublikowane: 08-07-2016

Kupiłem działkę budowlaną. Przez środek mojej działki przebiega rura kanalizacyjna, która uniemożliwia mi wybudowanie budynku. Poprzednia właścicielka ziemi pisała list do firmy wodociągowej o przesunięcie bądź usunięcie tej rury. Odpowiedź oczywiście jest negatywna, oni nie biorą tego na siebie i jedynie przesunięcie tej rury jest możliwe, jak sam to zrobię na własny koszt. Czy to tak musi naprawdę wyglądać i czy ja nie posiadam żadnego prawa, aby ich obciążyć taka inwestycja? Czy jest możliwość podania sprawy do sądu i ewentualna wygrana sprawy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wszystko zależy od czynników, takich jak:

  • czy służebność ta jest zalegalizowana czy tylko posiadana przez operatora?
  • jeżeli to stan posiadania – to od kiedy trwa?
  • jeżeli to jest posiadanie – czy istnieje pełna dokumentacja budowlano-techniczno położenia wodociągu i czy jest to zgodne ze stanem na gruncie?
  • czy za służebność ustanowiono wynagrodzenie na rzecz poprzedniej właścicielki gruntu – jeżeli tak – jakie? Na jakich zasadach?

Oto bowiem standardowo katalog praw i obowiązków obu stron w obszarze służebności przesyłu reguluje kodeks cywilny następująco:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Jak więc się Pan przekonał po powyższej lekturze – właściciel nie ma prawa żądać od operatora usunięcia infrastruktury przesyłowej legalnie posadowionej, zaś operator ma prawo uregulować jej położenie poprzez zawarcie umowy lub postanowienie sądowe gdy strony nie dojdą do porozumienia. Jednak jak wskazują powyższe przepisy – do tego rodzaju służebności należy pomocniczo stosować przepisy o służebnościach gruntowych odpowiednio je interpretując: W regulacjach służebności gruntowych odnajdujemy m.in.:

„Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania]

Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 288. [Rozwinięcie]

Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej”.

W Pana przypadku można domniemywać, że służebność pozbawiła działkę budowlaną swej podstawowej funkcjonalności, tj. możliwości jej zabudowy. Dlatego uzyskując w tej materii decyzję odmowną z gminy, należy to traktować jako podstawę do żądania zmiany zakresu i przebiegu służebności. Kodeks cywilny określa te sytuacje następująco:

„Art. 291. [Zmiana treści lub sposobu wykonywania]

Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”.

Jednak powyższy scenariusz to opcja do realizacji gdyby służebność byłą już ustanowiona a nie tylko w posiadaniu operatora. Dlatego najpierw ustalmy w oparciu o moje początkowe pytania–kryteria – jaki mamy stan faktyczny tej służebności – wówczas jeszcze bardziej szczegółowo postaram się Pana naprowadzić na właściwe tory działania możliwe w danej sytuacji. Proszę jednak niczego nie odkładać na potem, bo bardzo możliwe, że służebność nie była ustanowiona i operator ciągle ją tylko posiada, co powoduje, że z każdym dniem upływu czasu biegnie czas potrzebny do zasiedzenia służebności.

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio”.

Co uzasadnia bierność operatora – bo nie jest w jego interesie regulowanie teraz służebności. Woli on doprowadzić do jej zasiedzenia i uzyska to z biegiem czasu, jeżeli Pan nie przerwie tego stanu spokojnego posiadania.

Czekam więc na dane dotyczące kryteriów z początkowej części mojej odpowiedzi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rurociąg na prywatnej nieruchomości

Ja i mąż jesteśmy współwłaścicielami nieruchomości, przez którą przebiega rurociąg oczyszczalni ścieków. Inwestycja poczyniona była na działce,...

 

Brak apelacji w sprawie o odszkodowanie za służebność z winy kancelarii

Przegraliśmy sprawę w sądzie rejonowym o odszkodowanie za służebność przesyłu słupa energetycznego na naszej posesji. W naszym imieniu...

 

Stary słup elektryczny na działce – czego może żądać właściciel?

Jesteśmy z synem współwłaścicielami działek siedliskowych. Są to działki po moich rodzicach. Na jednej z nich stoi transformator. Przez drugą...

 

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Linia wysokiego napięcia przechodzi blisko naszego budynku mieszkalnego (w linii prostej ok. 20 m). Jestem świadomy zagrożeń wynikających...

 

Jak oszacować służebność przesyłu?

Jak oszacować służebność przesyłu?

Czy istnieją przepisy regulujące wyliczenie jednorazowej zapłaty od przedsiębiorstwa energetycznego za przesył energii nad naszą działką, na której stoi...

Jakie są podstawy obliczania operatu szacunkowego?

Przedsiębiorstwo chce przez moją działkę przeprowadzić linię gazową do nowej cynkowni. Linia ma mieć 120 m. Za służebność przesyłu proponują mi ok....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »