Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szkodliwy wpływ linii wysokiego napięcia

Eliza Rumowska • Opublikowane: 13-06-2016

Linia wysokiego napięcia przechodzi blisko naszego budynku mieszkalnego (w linii prostej ok. 20 m). Jestem świadomy zagrożeń wynikających z wytwarzaniem pola elektromagnetycznego (nowotwory, uszkodzenia DNA itp.). Jakie mam możliwości żądania odszkodowania za to sąsiedztwo? Nikt z nas nie godził się na słup, a stoi on ok. 30 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zanim przejdę do Pana pytań i głównych wątpliwości co do możliwości uzyskania odszkodowania za usytuowanie infrastruktury przesyłowej na Pana gruncie – zacytuję regulacje z Kodeksu cywilnego dotyczące służebności przesyłu, aby miał Pan pełny pogląd zakresu możliwości i podstaw prawnych:

„Służebność przesyłu

Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3052. § 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Art. 3053. § 1. Służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1.

§ 2. Służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

§ 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Istne także z racji upływu czasu jest to, że operator przesyłowy może próbować podnieść zarzut przedawnienia. Wówczas zastosowanie miałby przepis Kodeksu cywilnego:

„Art. 292. [Zasiedzenie służebności gruntowej]

Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio”.

Chodzi o 30 lat posiadania służebności w złej wierze – co uprawnia operatora do ubieganie się o zasiedzenie w odrębnym postępowaniu sądowym lub podniesienie takiego zarzutu – gdyby to Pan wytoczył sprawę o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem. Na pewno Pan widzi, że regulacje prawne jasno precyzują, że właściciel gruntu może żądać ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem. To wynagrodzenie nie jest roszczeniem odszkodowawczym. Odszkodowanie (niezależnie od wynagrodzenia) wchodziłoby w grę tylko wtedy, gdyby infrastrukturą została wyrządzana szkoda, wykazana i skalkulowana.

Jak się to ma do Pana pytań?

To, co Pan nazywa odszkodowaniem, jest wynagrodzeniem, i proszę pamiętać, że ta terminologia ma istotne znaczenie. Chodzi bowiem o wynagrodzenie za posiadanie służebności w okresie bezumownym i nieuregulowanym oraz po jej umownym czy sądownym uregulowaniu za służebność przesyłu. Jednak to nie odszkodowanie, tylko wynagrodzenie. Odszkodowanie za słupy czy linię elektryczną byłoby wtedy, gdyby (czego nie życzę) słup przewrócił się i zerwana linia dokonała szkód na mieniu i osobach, wykazał Pan zachowanie wywołane bliskością linii przesyłowej lub porażenie prądem. A przecież nie o taką sytuację Pan pyta, bo co do zdrowia podaje Pan potencjalne zagrożenie, a to nie stanowi podstaw odszkodowawczych, ale uciążliwość, która powinno rekompensować wynagrodzenie. Dlatego musi Pan trzymać się nomenklatury, że oczekuje Pan odpowiedniego wynagrodzenia, jak to stanowi Kodeks cywilny. W tym celu ma Pan prawo skierować do operatora przesyłowego pismo z żądaniem uregulowania służebności przesyłu na przestrzeni czasu.

Proszę więc niezwłocznie przystąpić do działania w relacjach z operatorem przesyłowym, kierując zapytanie o zajęcie stanowiska przez operatora w sprawie tejże służebności. Ma też Pan prawo wylegitymować operatora, by przedstawił plany i inna dokumentację posadowienia służebności. Gdyby okazało się, że takiej dokumentacji brak lub słup stoi i linia biegnie nie tam gdzie zaplanowano – ma Pan prawo zgłosić to do nadzoru budowlanego w powiecie jako samowole budowlaną, żądając dostosowania stanu do zgodnego z planami i projektami, zaś w razie ich braku – do demontażu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Doprowadzenie prądu do siedliska

Zaczynam budowę domu i chciałabym doprowadzić prąd do mojej działki. Jest to działka rolna, buduję się jako rolnik, czyli zakładam siedlisko. Moja...

 

Brak apelacji w sprawie o odszkodowanie za służebność z winy kancelarii

Przegraliśmy sprawę w sądzie rejonowym o odszkodowanie za służebność przesyłu słupa energetycznego na naszej posesji. W naszym imieniu...

 

Stary słup elektryczny na działce – czego może żądać właściciel?

Jesteśmy z synem współwłaścicielami działek siedliskowych. Są to działki po moich rodzicach. Na jednej z nich stoi transformator. Przez drugą...

 

Przeniesienie rury na własny koszt

Kupiłem działkę budowlaną. Przez środek mojej działki przebiega rura kanalizacyjna, która uniemożliwia mi wybudowanie budynku. Poprzednia właścicielka...

 

Jak oszacować służebność przesyłu?

Jak oszacować służebność przesyłu?

Czy istnieją przepisy regulujące wyliczenie jednorazowej zapłaty od przedsiębiorstwa energetycznego za przesył energii nad naszą działką, na której stoi...

Zmiana strefy bezpieczeństwa przy gazociągu

Od kilku lat mieszkamy w domu na działce, pod którą płynie gazociąg. Strefa bezpieczeństwa została określona na 10 m i zgodnie z tym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »