Kategoria: Służebność gruntowa

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie przez zakład energetyczny słupów na działce

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 16-01-2019

Mam na działce słupy energetyczne (4 szt. i linię 100m napowietrzą). Działka jest budowlana, jestem właścicielem 20 lat. Poprzedni właściciel nic nie powiedział o stanie prawnym linii. Nie przeszkadza mi to na razie, ale dowiedziałem się, że zakład energetyczny może zasiedzieć te słupy na działce, jak minie 30 lat w 2019 roku. Co mam zrobić, żeby przerwać bieg zasiedzenia? Czy można to zrobić bez pozwu sądowego? Najbardziej zależy mi na przerwaniu ewentualnego zasiedzenia, a dopiero potem na usunięciu słupów lub uzyskaniu opłaty za służebność przesyłu itd.

Katarzyna Bereda

»Wybrane opinie klientów

Konkretna i wyczerpująca odpowiedź. Jestem zadowolona z porady prawnej.
Grażyna
Bardzo dziękuję za uzyskaną poradę, szybko, sprawnie bardzo pomocnie, na temat , wyczerpującą. Doskonała odpowiedź Polecam wszystkim
Marta, prawnik, 63 lata
Otrzymałam bardzo precyzyjną, fachowo przygotowaną poradę prawną. 
Anna, księgowa, 56 lat
Profesjonalna porada
Maria
Pierwszy kontakt jakiś czas temu, a teraz był kolejny kontakt i porada równie profesjonalna.
Zdzisław, 42 lata, technik mechanik

Mając na uwadze art. 3051 Kodeksu cywilnego, „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.

Zgodnie natomiast z treścią art. 305 do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych. Dlatego w zakresie ewentualnego przerwania biegu zasiedzenia służebności przesyłu należy posiłkować się przepisami o służebnościach gruntowych. Opinia doktryny i orzecznictwa już niejednokrotnie wskazała na okoliczności przerywające bieg terminu zasiedzenia.

W pierwszej kolejności bowiem bieg terminu zasiedzenia przerywa w szczególności złożenie przez właściciela nieruchomości wniosku o ustanowienie służebności przesyłu na podstawie art. 3052 § 2.

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21.01.2011 r. (sygn. akt III CZP 124/10) przesądzono, że wniosek właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3052 § 2) przerywa bieg terminu zasiedzenia tej służebności. W uzasadnieniu wskazano, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa, że przerwanie biegu przedawnienia nie musi zmierzać bezpośrednio do pozbawienia posiadacza posiadania nieruchomości, może także zmierzać do ustalenia prawa własności, do nowego ukształtowania stosunków prawnorzeczowych między właścicielem a posiadaczem, w tym do zmiany charakteru posiadania. Przyznanie właścicielowi prawa żądania ustanowienia służebności przesyłu za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 3052 § 2) wskazuje, że celem ustawodawcy było przede wszystkim uregulowanie takich sytuacji w sposób umowny lub zastąpienie umowy orzeczeniem sądowym, co odpowiada interesom posiadacza i właściciela, jak również interesowi społecznemu, i jest najwłaściwszym sposobem uregulowania stosunków prawnorzeczowych wynikających z posiadania przez przedsiębiorstwo przesyłowe służebności przesyłu. Właściciel występujący do sądu przeciwko posiadaczowi służebności przesyłu na podstawie art. 3052 § 2 z żądaniem ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem przejawia niewątpliwie aktywność skierowaną na podkreślenie, że jest właścicielem nieruchomości i korzysta ze swego prawa własności, chcąc uregulować zgodnie ze swoją wolą sposób korzystania przez posiadacza z nieruchomości. Pogląd ten powtórzono również w późniejszym orzecznictwie.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto przerywa niniejszy bieg również złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o ustanowienie służebności przesyłu na podstawie art. 3052 § 2 (tak wskazał to bowiem Sąd Najwyższy w uchwale z 21.01.2011 r., sygn. akt III CZP 124/10, Legalis; post. SN z 13.10.2011 r., sygn. akt V CSK 502/10, Legalis).

Natomiast nie przerywa biegu zasiedzenia służebności przesyłu wytoczenie powództwa o zasądzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści tej służebności [tak: uchw. SN z 26.11.2014 r., sygn. akt III CZP 45/14, Legalis].

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, że chcąc przerwać bieg zasiedzenia przedmiotowej służebności, powinien Pan zdecydować się na jedno z powyższych rozwiązań:

  • wystosować powództwo o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem
    LUB
  • złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Zgodnie bowiem ze wskazaną powyżej treścią art. 3052:

„§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

W zakresie formalizmu, oczywiście czynnością prostszą jest złożenie do odpowiedniego miejscowo sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Jak wskazał to Sąd Najwyższy, niniejsza czynność również przerywa bieg zasiedzenia służebności przesyłu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »