Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postawienie nowego słupa i przestawienie istniejącego przez zakład energetyczny bez zgody

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 18-01-2019

Jest ustalona służebność przesyłu na liniach energetycznych. Przedsiębiorstwo bez zgody właściciela działki chce postawić dodatkowy nowy słup i przesunąć w inne miejsce istniejący (na pasie służebności przesyłu). Czy może to zrobić bez zgody właściciela, mimo że w postanowieniu sądu są tylko podstawowe prawa, w tym do modernizacji? Dla mnie to nie modernizacja, nie przebudowa, tylko rozbudowa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 3051 Kodeksu cywilnego neruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Korzystanie z nieruchomości obciążonej przez przedsiębiorcę uprawnionego ze służebności przesyłu ma następować w oznaczonym zakresie. Jest jasne, że służebność przesyłu nie może wyłączać w całości uprawnienia właściciela nieruchomości obciążonej do korzystania z niej (czyniąc z niej ius nudum). Oznaczenie zakresu służebności następuje w umowie lub w orzeczeniu sądu kreującym to prawo rzeczowe lub stwierdzającym jego zasiedzenie. Powinno ono obejmować zarówno wskazanie części nieruchomości, na której są lub będą zlokalizowane urządzenia przesyłowe, jak i wskazanie form korzystania z tej nieruchomości przez uprawnionego. W najprostszym wariancie treść służebności powinna obejmować prawo do utrzymywania urządzeń przesyłowych na nieruchomości obciążonej i eksploatowania ich na tej nieruchomości, a także prawo dostępu do tych urządzeń w celu konserwacji i napraw.

W post. SN z 18.4.2012 r. (sygn. akt V CSK 190/11, Legalis), stwierdzono, że „pojęcia korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej oraz zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, jakkolwiek mają charakter normatywny, są tak ogólne, że w każdym wypadku wymagają wypełnienia przez sądy indywidualną treścią, uwzględniającą jej tzw. czynny charakter. Nie ulega wątpliwości, że zwroty te wyznaczają zakres przedmiotowy obciążeń, obejmujący nie tylko rodzaj i rozmiar uprawnień przedsiębiorcy, ale i powinność oznaczenia terenu, na którym będą one realizowane. Uszczegółowienie powinno być odpowiednie dla specyfiki przedsiębiorstwa, rodzaju i umiejscowienia urządzeń przesyłowych, obecnego sposobu ich wykorzystywania, działań przyszłych mieszczących się w granicach prawidłowego gospodarowania oraz przewidywalnych potrzeb. Celowe jest zwłaszcza wskazanie, że obciążenie obejmuje dostęp, korzystanie poprzez bieżącą eksploatację, dokonywanie kontroli, przeglądów, konserwacji, modernizacji, remontów, usuwanie awarii, wymiany urządzeń posadowionych na danej nieruchomości w zakresie niezbędnym dla zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania sieci przesyłowej przedsiębiorstwa. (…) Opowiedzieć się zatem należy za celowością oznaczenia umiejscowienia urządzeń przesyłowych oraz terenu, na którym ma być realizowana związana z nimi służebność przesyłu na mapie, sporządzonej według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych bądź wspólnej dla całej (części) linii przesyłowej bądź jednostkowej obejmującej daną nieruchomość”.

Treść służebności przesyłu powinna wskazywać, w jakim zakresie przedsiębiorca jest uprawniony do korzystania z nieruchomości obciążonej (por. wyr. SN z 19.5.2004 r., sygn. akt III CK 496/02, Legalis; post. SN z 18.10.2007 r., sygn. akt III CSK 90/07, Legalis).

Należy także podnieść, iż treść służebności przesyłu powinna wskazywać rodzajowo czynności, które mogą być podejmowane przez przedsiębiorcę korzystającego z nieruchomości obciążonej. Czynności takie to przede wszystkim: umieszczenie urządzeń przesyłowych na nieruchomości obciążonej, korzystanie z nich, konserwacja oraz  usunięcie. W tak określonym zakresie czynności mieści się również wymiana istniejących urządzeń przesyłowych na nowe.

Zgodnie natomiast z opinią doktryny czynnością odmienną rodzajowo od powyższych, która może być elementem treści służebności przesyłu, jest natomiast rozbudowa urządzeń przesyłowych wymagająca zwiększenia dotychczasowego zakresu korzystania z nieruchomości obciążonej (red. Osajda, 2018).

Zgodnie także ze stanowiskiem Sądu Najwyższego służebność może określać uprawnienie do posadowienia (wzniesienia, usytuowania, wybudowania) urządzeń przesyłowych, wraz z zachowaniem pasa technicznego, oraz uprawnienie do korzystania, a zatem do eksloatacji oraz do utrzymywania urządzeń oraz bieżącej eksploatacji, dozoru, konserwacji, remontu, modernizacji, usuwania awarii (podobnie uchw. SN z 11.12.2015 r., sygn. akt III CZP 88/15, Legalis; post. SN z 9.8.2016 r., sygn. akt II CSK 770/15, Legalis).

Jak więc Pan widzi, ustawodawca w sposób mało precyzyjny określił treść służebności przesyłu i nawet doktryna w tym zakresie nie jest jednolita. Wszystko zależy bowiem od określenia treści służebności w postanowieniu ustanawiającym niniejsze obciążenie. Jeżeli ma Pan tam informację o modernizacji, to jak zostało wskazane powyżej, w tym zakresie może mieścić się wymiana słupa na nowy. Postawienie natomiast nowego słupa nie odpowiada już natomiast treści służebności przesyłu.

Dlatego w sporze z przedsiębiorstwem proszę powołać się na brzmienie postanowienia, a także na opinię doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Zgodnie bowiem z powyższym postawienie nowego słupa przekracza zakres treści służebności przesyłu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wymiana słupa energetycznego - czy żądać zapłaty za służebność?

Od 11 lat jestem właścicielką działki, na której postawiony jest słup trójramienny z linią średniego napięcia przebiegającą przez całą działkę....

 

Niejasny stan prawny urządzeń energetycznych na prywatnej działce

Zakupiłem 10 lat temu działkę, stoi na niej budynek mieszkalny, działka jest ogrodzona. Są na niej również posadowione trzy słupy energetyczne, w tym...

 

Nieczynna linia podziemna uniemożliwiająca zabudowę

W 2010 r. nabyłem od gminy działkę budowlaną. Z powodu niewiedzy z załączonej mapki nie odczytałem, że przez obszar nieruchomości przebiega...

 

Szanse na usunięcie lub przesunięcie słupa energetycznego

Posiadam słup energetyczny na działce, w księdze wieczystej brak jest jakiegokolwiek wpisu o służebności. Zależy mi na usunięciu go z mojej...

 

Położenie światłowodów na działce

Do granicy mojej działki, na której stoi budynek jednorodzinny, doprowadzone zostały światłowody operatora telekomunikacyjnego. Ja nie korzystam z usług...

 

Ochrona uprawnień właściciela a służebność przesyłu

Przez moją działkę przebiega rura kanalizacyjna wysokiego ciśnienia na długości 100 m. Została wybudowana za ustną zgodą poprzednich właścicieli ok. 18...

 

Modernizacja sieci elektrycznej a negocjowanie warunków służebności

Przed rokiem kupiliśmy działkę budowlaną z zabudową, ogrodziliśmy ją. Przebiega przez nią linia energetyczna (3 słupy). Właśnie otrzymaliśmy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »