Działka budowlana z linią energetyczną, jak uzyskać darmowe przeniesienie?

• Data: 2024-06-30 • Autor: Kamil Kiecana

Zakupiłem działkę budowlaną, przez którą przebiega linia energetyczna niskiego napięcia i na której nie ma służebności przesyłu. Wystąpiłem do zakładu energetycznego o warunki usunięcia kolizji, ponieważ chciałbym wybudować dom (linia biegnie na skos działki, uniemożliwiając budowę). Zakład energetyczny (PGE) wydał warunki, jednak zaznaczył, że usunięcie kolizji odbędzie się na mój koszt i od razu załączył zgodę na ustanowienie służebności. Poprosiłem firmę zajmującą się wykonywaniem takich usług o wycenę przeniesienia linii zgodnie z warunkami podyktowanymi przez PGE. Fachowiec doradził mi, żebym skontaktował się z Państwem, bo skoro nie ma służebności przesyłu, to jest bardzo duża szansa na przeniesienie linii przez PGE na ich koszt. Czy rzeczywiście tak się da? Bardzo proszę o poradę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działka budowlana z linią energetyczną, jak uzyskać darmowe przeniesienie?

Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Zgodnie z § 2 art. 3052 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa (w tym przypadku vide G. Sikorski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019, art. 3052): „Przepis wskazuje wyraźnie, że ustanowienie służebności przesyłu w uregulowanym w nim trybie następuje za wynagrodzeniem. Powszechnie przyjmuje się, że zasadą powinno być ustalenie wynagrodzenia jednorazowego, lecz za dopuszczalne uznać można wynagrodzenie okresowe. W art. 3052 nie wskazuje się, w jaki sposób nastąpić ma określenie tej odpłatności. Na pewno kryterium pomocniczym powinno być podwyższenie użyteczności dla przedsiębiorstwa przesyłowego, a z drugiej strony obniżenie wartości nieruchomości obciążonej. Wynagrodzenie powinno być ustalone na podstawie opinii biegłego. Sąd ma obowiązek orzec o wynagrodzeniu z urzędu (por. K. A. Dadańska [w:] Kodeks cywilny…, t. 2, red. A. Kidyba, 2009, s. 308; E. Gniewek [w:] Kodeks cywilny…, red. E. Gniewek, 2008, s. 475; G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości…, s. 69; S. Rudnicki, Komentarz…, 2006, s. 74–75; G. Jędrejek, Roszczenia…, s. 28). Wynagrodzenie, o którym mowa w art. 3052 § 2, może przybrać postać wynagrodzenia jednorazowego. Nie ma też przeszkód, aby płatne było okresowo (por. np. wyrok SA w Katowicach z 18.07.2013 r., I ACa 434/13, LEX nr 1349917).

Wynagrodzenie należne na podstawie art. 3052 § 2 powinno być ekwiwalentne. Sąd powinien uwzględnić cały uszczerbek dla właściciela nieruchomości powstały na skutek ustanowienia służebności przesyłu, w tym także spowodowany zmniejszeniem się jej wartości. W orzecznictwie wyrażono pogląd, że wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności nie może być zasądzone „jednocześnie w formie jednorazowej i okresowej” oraz że wynagrodzenie jednorazowe przysługuje „za ustanowienie służebności”, a wynagrodzenie okresowe – „za trwanie służebności” (postanowienie SN z 20.09.2012 r., IV CSK 56/12, LEX nr 1227856). Wydaje się jednak, że w świetle komentowanego przepisu nie ma przeszkód do takiego właśnie ukształtowania wynagrodzenia. W art. 3052 § 2 ustawodawca nie określił kryteriów rozmiaru odpowiedniego wynagrodzenia, przez co dał sądowi pełną swobodę w dokonaniu oceny jego wysokości.

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu nie powinno być ustalane wyłącznie w oparciu o powierzchnię pasa służebności, z którego nie może korzystać właściciel gruntu. Przedmiotem obciążenia służebnością przesyłu jest bowiem także grunt będący sferą kontrolowaną w rozumieniu przepisów § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r., poz. 640). Ograniczenia właściciela nieruchomości obciążonej mają szerszy terytorialnie charakter powiększony o strefę ochronną, w ramach której właściciel nieruchomości nie może wykonywać w pełni wszystkich uprawnień składających się na prawo własności (np. prawo zabudowy) – postanowienie SN z 12.10.2017 r., IV CSK 724/16, LEX nr 2397616. Na zakończenie rozważań odnoszących się do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 3052, podkreślić trzeba, że jest ono ściśle związane z samym ustanowieniem służebności i stanowi element postanowienia sądu o ustanowieniu służebności (B. Rakoczy, Glosa do postanowienia SN z 23.10.2013 r., IV CSK 30/13, poz. 115).

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy. W literaturze i orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że właścicielowi nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe, przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za ten czas, w którym nie było ustanowionej służebności przesyłu (por. uchwała SN z 26.11.2014 r., III CZP 45/14, OSN 2015/5, poz. 54, wraz z zaprezentowanym w niej przeglądem orzecznictwa; E. Gniewek [w:] Kodeks cywilny…, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2017, s. 588) (…).

Skoro akt administracyjny jest źródłem uprawnień do nieruchomości, tworząc zarazem możliwość jej posiadania w określonym zakresie, to z pewnością nie można kategorycznie stwierdzić, że fakt uzyskania decyzji o zajęciu nieruchomości wyklucza możliwość skutecznego wystąpienia z roszczeniem, o którym mowa w art. 3052 § 1 K.c. Istotą i funkcją służebności przesyłu jest bowiem takie ukształtowanie wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem nieruchomości, aby możliwa była realizacja wzajemnych uprawnień – z jednej strony do nieruchomości, z drugiej natomiast do urządzeń przesyłowych, z jak najdalej idącym poszanowaniem praw drugiej strony (Ł. Strzępek, Glosa do uchwały SN z 6.06.2014 r., III CZP 107/13, poz. 91)”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Usunięcie urządzeń energetycznych z nieruchomości

Ponadto zgodnie z poglądami piśmiennictwa: „Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie z nieruchomości urządzeń energetycznych w określonym terminie (np. 8–12 miesięcy) w oparciu o art. 222 § 2 K.c. Przedsiębiorstwa przesyłowe, podnosząc argument nadużycia prawa podmiotowego, twierdzą, że roszczenie takie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i jako takie nie powinno korzystać z ochrony prawnej (art. 5 K.c.). Wskazują przy tym, że usunięcie słupów z nieruchomości, na której posadowiono urządzenia, wiązałoby się z przebudową całego odcinka linii, w związku z tym miałoby wpływ na ciągłość dostaw energii do pobliskich gospodarstw i wymagałoby renegocjacji umów z odbiorcami energii. Brak jednoznacznej linii orzeczniczej odmawiającej lub potwierdzającej zasadność takiego argumentu. Można przy tym wskazać przykładowo, że w sytuacji bezprawnego wejścia na nieruchomość właściciela i zawłaszczenia jej celem zabudowy urządzeniami przesyłowymi przedsiębiorstwo przesyłowe nie może powoływać się na przepisy art. 49 i 140 K.c. W świetle przytoczonych przepisów przedsiębiorstwo jest właścicielem posadowionych urządzeń i ma prawo z nich korzystać w granicach wskazanych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Z uwagi jednak na brak zalegalizowania istniejącego stanu posiadania oraz mogący budzić wątpliwości argument naruszenia art. 5 K.c. roszczenie właściciela bywa uwzględniane. Na skuteczność roszczenia właściciela może mieć wpływ wiedza przedsiębiorstwa co do braku podstawy prawnej do wejścia na nieruchomość, w tym brak pisemnej zgody właściciela nieruchomości na posadowienie urządzenia. Techniczna możliwość przeniesienia słupów, jeżeli nie jest objęta sporem, może zostać przyjęta przez sąd za istniejącą na podstawie zeznań przedstawicieli przedsiębiorstwa. Sąd uwzględnia przy tym możliwość faktyczną, tj. konieczność opracowania odpowiedniej dokumentacji i renegocjacji umów. Jeżeli uznaje takie roszczenie, wówczas terminem odpowiednim na usunięcie urządzeń, jest okres dwóch lub trzech lat.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Istnieje jednak stanowisko podzielające argumentację, że żądanie usunięcia urządzenia z nieruchomości stanowi nadużycie prawa podmiotowego, gdyż jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Stanowisko to bierze pod uwagę fakt, że podjęcie się przebudowy infrastruktury przesyłowej spowodowałoby przerwę w ciągłości dostaw dobra konsumpcyjnego, jakim jest energia lub woda. Dostarczanie ich do domostw stanowi realizację działalności użytku publicznego, a istnienie przerw w ich dostawie spowodowanych przebudową byłoby sprzeczne z celem publicznym, jakim jest ciągłość dostarczania ich społeczeństwu. Pod uwagę bierze się także to, że zobowiązanie przedsiębiorcy do przeniesienia urządzenia mogłoby być czasochłonne, kosztowne, niewspółmierne do ciężarów, które ponosi przedsiębiorca w związku z dotychczasową lokalizacją urządzenia. Wreszcie na ocenę roszczenia wpływać może lokalizacja nieruchomości, jak też urządzenia oraz rzeczywiste możliwości jego przeniesienia.

W orzecznictwie istnieje także stanowisko, że w odniesieniu do nieruchomości tzw. nowo nabytych roszczenie o zaprzestanie naruszeń i przywrócenie stanu poprzedniego poprzez usunięcie lub przesunięcie infrastruktury przesyłowej może nie odnieść skutku, jeżeli powód miał w chwili nabycia nieruchomości świadomość przebiegu przez ich nieruchomość np. linii elektroenergetycznej i usytuowania na tej nieruchomości słupa, tym samym zgodnie z art. 548 § 1 K.c. z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy” (M. Jankowska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 126–352), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, art. 3052).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Ustanowienie służebności przesyłu

Zatem do rozważenia pozostaje Panu wystąpienie o ustanowienie służebności przesyłu za stosownym wynagrodzeniem na Pana rzecz. W księdze wieczystej nie ma wpisanej żadnej służebności. Druga księga wieczysta nie widnieje w portalu ministerialnym, ale zakładamy, że ona również nie ma wpisu służebności. Jeśli polubownie nie uda się tego przeprocedować, wtedy pozostaje droga sądowa. Powyższe żądanie może skłonić operatora do finansowania lub współfinansowania planowanej inwestycji w zamian za służebność przesyłu.

Przykłady

Konflikt z sąsiadem

Pan Jan kupił działkę budowlaną, na której zamierzał wybudować dom. Niestety, przez działkę przebiegała linia energetyczna niskiego napięcia, co uniemożliwiało realizację jego planów. Skontaktował się z zakładem energetycznym, który poinformował go, że przeniesienie linii odbędzie się na jego koszt. Pan Jan postanowił zasięgnąć porady prawnej, ponieważ działka nie miała ustanowionej służebności przesyłu. Dowiedział się, że może zażądać przeniesienia linii na koszt zakładu energetycznego, jeśli nie ma służebności. Ostatecznie, po wielu negocjacjach i interwencji prawnika, zakład energetyczny zgodził się na przeniesienie linii bez obciążania pana Jana kosztami.

 

Opóźnienia w budowie

Pani Anna planowała rozpoczęcie budowy domu na swojej nowo zakupionej działce. W trakcie wstępnych prac okazało się, że przez działkę przebiega linia energetyczna, której lokalizacja nie była uwzględniona w planach budowlanych. Skontaktowała się z firmą energetyczną, która zażądała wysokiej opłaty za przeniesienie linii. Pani Anna, nie godząc się na te koszty, zwróciła się do sądu, argumentując brak służebności przesyłu na jej działce. Sąd przyznał jej rację, zobowiązując firmę energetyczną do przeniesienia linii na ich koszt. Dzięki temu Pani Anna mogła kontynuować budowę bez dodatkowych wydatków.

 

Nowa inwestycja w mieście

Firma deweloperska zakupiła duży teren na obrzeżach miasta z zamiarem budowy osiedla mieszkaniowego. W trakcie przygotowań do budowy odkryto, że przez teren przebiega kilka linii energetycznych, które znacząco ograniczały możliwości zagospodarowania działki. Deweloper wystąpił do zakładu energetycznego o przeniesienie linii, ale zakład zażądał pełnej opłaty za usługę. Firma zdecydowała się na konsultację prawną, podczas której odkryła, że na żadnej z działek nie ustanowiono służebności przesyłu. Deweloper wystąpił do sądu o przeniesienie linii na koszt zakładu energetycznego. Po kilku miesiącach postępowania sądowego zakład energetyczny został zobowiązany do przeniesienia linii, co umożliwiło realizację inwestycji bez dodatkowych kosztów dla firmy.

Podsumowanie

Zakup działki budowlanej z przebiegającą linią energetyczną może prowadzić do licznych komplikacji, zwłaszcza gdy nie ma ustanowionej służebności przesyłu. W takich sytuacjach właściciel nieruchomości ma prawo żądać przeniesienia linii na koszt zakładu energetycznego, co często wymaga interwencji prawnej lub sądowej. Warto zasięgnąć porady prawnej, aby skutecznie rozwiązać problem i uniknąć niepotrzebnych wydatków.

Oferta porad prawnych

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism dotyczących przeniesienia źle ulokowanych linii energetycznych, aby chronić Twoje prawa i interesy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać skuteczną i szybką pomoc prawną. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lipca 2013 r., I ACa 434/13
3. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 września 2012 r., IV CSK 56/12
4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2017 r., IV CSK 724/16
5. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2014 r., III CZP 45/14
6. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2014 r., III CZP 107/13

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »