Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Elementy sieci ciepłowniczej na działce

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 11-11-2016

Porada dotyczy służebności przesyłu dla nieruchomości, na której umiejscowione są elementy sieci ciepłowniczej. Czy jako właściciel działki mogę wystąpić do ciepłowni o odpłatną służebność przesyłu? Próbowałam już negocjować w tej sprawie, ale wyraźnie mijają temat. Co robić w takiej sytuacji? Instalacja pomniejsza walory działki i ogranicza użytkowanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na chwilę obecną nie ma już wątpliwości, że właściciel nieruchomości ma prawo żądać od przedsiębiorstwa przesyłowego. Taką możliwość dają przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 3051 „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń”. Zasadniczo powinno się to odbyć w drodze umownej. Nie zawsze jednak przedsiębiorstwa mają ochotę na zawarcie umowy o ustanowienie służebności, zwłaszcza odpłatnej, lub też nie wyceniają jej prawidłowo. W tej sytuacji Kodeks cywilny daje możliwość wystąpienia do sądu o ustanowienie takiej służebności i ustalenie wartości tej służebności. Kodeks stanowi wyraźnie, że jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. Natomiast jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, to właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

Służebność ustanawia sąd rejonowy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Wniosek o ustanowienie służebności podlega opłacie w kwocie 40 zł. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsiębiorstwa, które posiada na danym gruncie urządzenia oraz dane dotyczące rodzaju urządzeń. Należy też do wniosku dołączyć odpis z aktualnej księgi wieczystej potwierdzający własność nieruchomości i jej dane. Warto też dołączyć mapy ewidencyjne uzyskane w wydziale zajmującym geodezją i kartografią starostw powiatowych. Warto wskazać wysokość żądanego wynagrodzenia za ustanowienie służebności. Ponieważ jednak często dla przeciętnego właściciela istnieje duża trudność w ustaleniu tej wartości, dobrze jest wnieść o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy na okoliczność ustalenia właściwego wynagrodzenia za służebność. Można też zorientować się co do wartości wynagrodzeń w okolicy lub dać tę wartość do wyceny prywatnie i wpisać ją we wniosku. Koszt biegłego sądowego może niestety oscylować w granicach 1000 zł. Art. 626 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi też, że przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sąd powinien przeprowadzić dowód z oględzin nieruchomości, chyba że okoliczności istotne dla wytyczenia drogi koniecznej są niesporne i niewątpliwe albo że przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne.

Ustanowiona przez sąd służebność zostanie wpisana do ksiąg wieczystych.

Osobiście proponuję zacząć postępowanie od pisemnego zwrócenia się do przedsiębiorstwa (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) o ustalenie służebności i wycenę wartości służebności. W przypadku braku reakcji na to wezwanie (proszę powołać się na wspomniane przeze mnie art. 3051) dokument ten będzie stanowił podstawę do stwierdzenia, że konieczność sądowego ustanowienia służebności powstała z winy drugiej strony, co pozwoli przerzucić na nią koszty postępowania (zwrot po zakończeniu sprawy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Porozumienie w sprawie służebności przesyłu

Na mojej działce od 1988 r. istnieje linia wysokiego napięcia – choć bez mojej zgody (takie były czasy). Niedawno przedsiębiorstw przesyłowe poprosiło...

 

Uzyskanie mieszkania rodzica w zamian za opiekę

Uzyskanie mieszkania rodzica w zamian za opiekę

Matka jest jedynym właścicielem mieszkania wartego ok. 200 tys. zł. Moje pytanie dotyczy zabezpieczenia uzyskania od niej po jej śmierci tego właśnie...

Kto pokrywa koszty przesunięcia słupów energetycznych?

Kto pokrywa koszty przesunięcia słupów energetycznych?

Na działce budowlanej mam dwa słupy energetyczne, które przeszkadzają i szpecą przed niedługo powstałym domem. W zakładzie energetycznym...

Wynagrodzenie za światłowód przechodzący przez działkę

Wynagrodzenie za światłowód przechodzący przez działkę

Jaką kwotę mogę wynegocjować od inwestora, który chce przeprowadzić przez moją działkę światłowód w wykopie? Działka jest zlokalizowana...

Czy właściciel może odmówić ustanowienia służebności przesyłu?

Jestem właścicielem działki. Zakład energetyczny ma przy niej umiejscowioną stację transformatorową i usilnie chce uzyskać służebność na kabel...

 

Żądanie ustanowienia służebności przesyłu

Co powinienem zrobić, aby uzyskać wynagrodzenie za służebność przesyłu? Od 2000 r. przedsiębiorcy teleinformatyczni korzystali z mojej posesji,...

 

Roszczenie za kabel zakopany na działce

Ja i żona posiadamy działkę. Kiedyś zakład energetyczny (dawno temu, przed laty) usadowił słup elektryczny i kabel zakopany na działce – bez...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »