Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością gruntową?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zadośćuczynienie za rurę kanalizacyjną na działce

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18-09-2017

Sprawa dotyczy zadośćuczynienia za rurę kanalizacyjną na działce. Przez moją działkę przebiega rura kanalizacyjna segmentu sąsiada o długości 40 m. Służebność nigdy nie była zapisana notarialnie. Obecnie sąsiad wynajmuje segment osobie bardzo uciążliwej dla otoczenia. Próby nakłonienia sąsiada, aby wypowiedział temu człowiekowi najem, nie przyniosły skutku. Rozważam więc drastyczną formę nacisku związaną z rurą. Co mogę zrobić w granicach prawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapewne kiedyś zezwolił Pan sąsiadowi na tę rurę, choćby ustnie. Zatem należy zażądać usunięcia rury i wypowiedzieć dotychczasowe użyczenie. Dopiero wówczas będzie Pan mógł dochodzić roszczeń: usunięcia rury i wydania Panu Pana nieruchomości albo odszkodowania za użytkowanie Pana gruntu po wypowiedzeniu użyczenia.

Roszczenie negatoryjne wynika z prawa własności (art. 140 Kodeksu cywilnego). Przewidziane zostało w art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego (K.c.). Zgodnie z jego treścią, przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Na podstawie roszczenia negatoryjnego właściciel nieruchomości może żądać:

  1. przywrócenia stanu zgodnego z prawem,
  2. zaniechania naruszeń.

Przywrócenie stanu zgodnego z prawem polega przede wszystkim na usunięciu się z cudzej nieruchomości, ale także na usunięciu skutków naruszenia.

Jeżeli mimo usunięcia ograniczeń lub utrudnień, powstała szkoda, można dochodzić jej naprawienia tylko w drodze powództwa odszkodowawczego. Podobnie zresztą będzie w przypadku naruszenia własności, którego skutków nie można uznać za ograniczenia właściciela w korzystaniu z rzeczy lub za utrudnienia w jej używaniu (np. umyślna kradzież cegieł z placu budowy – w takiej sytuacji przysługuje jedynie roszczenie odszkodowawcze, natomiast roszczenie o zaniechanie naruszeń czy usunięcie skutków naruszenia jest w tym przypadku bezprzedmiotowe). Dochodzenie odszkodowania następuje na zasadach ogólnych (art. 415 i n. K.c.). Jak z tego wynika, nie zawsze przywrócenie stanu zgodnego z prawem będzie pokrywać się z przywróceniem stanu poprzedniego.

Kodeks cywilny stanowi:

„Art. 224. § 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.

§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.

Art. 225. Obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, których z powodu złej gospodarki nie uzyskał, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego.”

Przepisy art. 224 i n. Kodeksu cywilnego mają zastosowanie do stosunków bezumownych – gdy bez porozumienia zainteresowanych dojdzie do tego, że rzecz stanowiąca własność jednej osoby znajdzie się w posiadaniu innej osoby. Jeżeli osoba niebędąca właścicielem korzysta z nieruchomości na podstawie umowy, to wówczas wspomniane przepisy nie mają zastosowania.

Samoistny posiadacz, który jest w dobrej wierze, nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości.

Samoistnym posiadaczem jest ten, kto nieruchomością włada jak właściciel (tzn. w zakresie odpowiadającym wykonywaniu prawa własności; przeciwieństwem posiadania samoistnego jest posiadanie zależne – posiadacz zależny włada nieruchomością jak mający inne niż własność prawo do władania rzeczą, np. użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca – zobacz art. 336 kodeksu cywilnego). Istnieje przy tym domniemanie, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest jej posiadaczem samoistnym – konsekwencją tego jest przeniesienie na drugą stronę ciężaru udowodnienia faktu (art. 339 K.c.).

Samoistnym posiadaczem w dobrej wierze jest ten, kto jest przekonany, że posiada rzecz zgodnie z przysługującym mu prawem, a to jego przekonanie uzasadnione jest okolicznościami danego przypadku; dobrą wiarę wyłącza nie tylko pozytywna wiadomość o braku uprawnienia, ale i brak wiadomości spowodowany niedbalstwem (zobacz wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 7 listopada 1996 r.; I ACr 288/96; Monitor Prawniczy – dodatek bezpłatny 1998 r. Nr 5, str. 1).

Proszę więc napisać pismo z wypowiedzeniem dotychczasowego użyczenia i natychmiastowym żądaniem usunięcia rury pod rygorem naliczania opłaty za bezumowne korzystanie. Albo wezwać do uregulowania stanu faktycznego poprzez ustanowienie odpłatnej służebności.

Proszę liczyć się z tym, że sąsiad raczej sądownie otrzyma służebność – odpłatną, co prawda – aniżeli zostanie mu nakazane usunięcie rury. Aczkolwiek nie chcę tu wyrokować za sąd. Niewątpliwie uprzykrzy mu Pan tym życie, ale czy pozbędzie się uciążliwego lokatora? Raczej nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odszkodowanie za zajęcie działek pod budowę drogi

Dwadzieścia lat temu dwie działki mojego ojca zajęto pod budowę drogi. Po śmierci taty przejąłem jego nieruchomości, w 2008 r. wypłacono mi...

 

Parkowanie przed bramą przy wykupionej służebności

Kupiłem służebność drogi dojazdowej do mojej posesji. W akcie notarialnym jest zapis przechodu i przejazdu. Właściciel drogi zwrócił mi uwagę,...

 

Przyłączenie sąsiada do wodociągu poprzez moje przyłącze na jego gruncie

Moi rodzice przed wielu laty założyli przyłącze wodociągowe, niestety, umiejscowione na działce sąsiada. Po ich śmierci zostałam właścicielką posesji....

 

Dojazd do działki przez wewnętrzną drogę sąsiada

Jestem właścicielem gruntów rolnych, na których stoi budynek mieszkalny. W zeszłym roku złożyłem zgłoszenie budowlane na ten budynek, które zostało...

 

Uniemożliwienie dojazdu do posesji przez sąsiada

Uniemożliwienie dojazdu do posesji przez sąsiada

Sąsiad zagrodził mi jedyną drogę dojazdową do mojej posesji tym samym uniemożliwiając mi dojazd. Droga ta była użytkowana przez mieszkańców dziesiątki...

Żądanie usunięcia urządzenia TP. S.A. (teraz Orange) z działki

Na mojej działce usytuowane zostało urządzenie TP. S.A. (teraz Orange), które ogranicza mi możliwość zabudowania działki. Czy mogę zażądać usunięcia...

 

Przepuszczenie światłowodu przez działki osób prywatnych

Chciałbym uzyskać zgodę na przepuszczenie rur (światłowód) przed działki osób prywatnych. Prowadzę firmę telekomunikacyjną z aktywnym wpisem do...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »