Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością przesyłu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jednorazowa zapłata za ustanowienie służebności przesyłu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05-12-2014

Jestem właścicielem działki rekreacyjnej, przez którą przebiega linia energetyczna podziemna. Według biegłej wyliczającej wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu linia zajęta pod linię energetyczną wynosi 151,57 m2 (położenie linii energetycznej przez operatora spowodowało powstanie korytarza dodatkowego w wysokości 2,10 m, uniemożliwiającego zagospodarowanie). Droga dojazdowa wynosi 53 m2. Wartość rynkowa 1 m2 powierzchni użytkowej wycenianego gruntu w ubiegłym roku wynosiła 35,67 zł. Pewnie obecnie może być wyższa. Zakład energetyczny zaproponował jednorazową zapłatę za ustanowienie służebności przesyłu. Jakiego rzędu może być to wynagrodzenie, o które mógłbym się ubiegać, i jak to umotywować energetyce? Czy w wyniku takiej umowy o służebność energetyka będzie mogła w każdej chwili wejść na teren mojej działki w razie napraw i bez żadnych dodatkowych opłat? Nadmieniam, że póki co zakład nie ma ze mną żadnej umowy, może więc odmówić im służebności przesyłu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jednorazowa zapłata za ustanowienie służebności przesyłu

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu

Z uwagi na brzmienie art. 3051 Kodeksu cywilnego, w którym mowa jest o możliwości obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości, pojawiły się opinie, że służebność ta może obciążać jedynie własność nieruchomości.

Warto odwołać się w tym miejscu do orzecznictwa oraz literatury dotyczących służebności gruntowych. Definiujący je przepis art. 285 § 1 K.c. również bowiem głosi, że taką służebnością można obciążyć nieruchomość.

Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest ceną za prawo korzystania z nieruchomości obciążonej, a nie odszkodowaniem. Może ono mieć charakter świadczenia pieniężnego lub świadczenia w naturze – w obu przypadkach także okresowego.

W postanowieniach z dnia 17 stycznia 1974 r. (III CRN 316/73) i z 15 października 2008 r. (I CSK 135/2208) Sąd Najwyższy uznał, że dopuszczalne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej na prawie użytkowania wieczystego. Rozstrzygając w powyższy sposób Sąd zastosował do użytkowania wieczystego w drodze analogii przepisy dotyczące własności, a także uznał, że wyrażone w art. 233 Kodeksu cywilnego uprawnienie do rozporządzania swoim prawem przez użytkownika wieczystego obejmuje także prawo obciążenia przez niego użytkowania wieczystego.

Ustanowienie przez użytkownika wieczystego służebności przesyłu

 

Ponieważ na mocy art. 3054 Kodeksu cywilnego, do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych, przyjmuje się, że wspomniane orzecznictwo rozstrzygnęło również kwestię możliwości ustanawiania przez użytkownika wieczystego służebności przesyłu. Pamiętać jednak należy, że użytkownik wieczysty ma prawo obciążyć służebnością przesyłu wyłącznie prawo użytkowania wieczystego, którego jest dysponentem, nie zaś nieruchomość (tę może obciążyć właściciel). Kodeks cywilny stanowi, że w przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego wygasają również ustanowione na nim obciążenia (w tym również służebność przesyłu).

Jak obliczyć wartość służebności przesyłu?

Oblicza się je wg wzoru:

W = Cśr x Ui

gdzie: W – wartość 1 m2 nieruchomości wycenianej

Cśr – średnia rynkowa cena transakcyjna 1 m2 gruntu nieruchomości wyprowadzona ze zbioru reprezentatywnego

Ui – współczynnik odzwierciedlający ocenę nieruchomości w aspekcie cech rynkowych

Współczynnik korygujący Ui, odzwierciedla ocenę nieruchomości w aspekcie cech rynkowych innych nieruchomości, wymaga uprzedniego ustalenia wartości sumy współczynników korygujących Ud i Ug. Służy temu następujący wzór:

Ud = Cmin / Cśr

Ug = Cmax / Cśr

gdzie: Cmin – cena minimalna 1 m2 gruntu nieruchomości w transakcjach ze zbioru

Cmax – cena maksymalna 1 m2 gruntu nieruchomości w transakcjach ze zbioru

Ud – granica dolna sumy współczynników korygujących

Ug – granica górna sumy współczynników korygujących

Uwzględniając uzyskane wartości Ud i Ug, wylicza się następnie wartości poszczególnych czynników Ui, tj. U1, U2, U3 i U4. Suma wartości tych czterech współczynników korygujących daje nam współczynnik korygujący Ui używany następnie do wyliczenia wartości rynkowej 1 m2 nieruchomości wycenianej.

W – wartość rynkowa 1 m2 gruntu = 35,67 zł

SR = PG x WG x RD x WK

SR= 151,57 m2 (+53 m2 dojazdu) x 35,67 zł x RD x WK

SJ = SR x 100 lat

w którym:

SR – wynagrodzenie roczne z tytułu służebności

SJ – wynagrodzenie jednorazowe z tytułu ustanowienia bezterminowej służebności dla istniejącej infrastruktury

PG – powierzchnia gruntu, na której będzie ograniczona możliwość wykonywania prawa własności

WG – wartość jednostkowa m2 gruntu określona w podejściu porównawczym

RD – rynkowa rentowność dzierżawy / najmu dla nieruchomości – wg starszych informacji jakie znalazłam w Pana mieście to średnio ok 4%,

WK – przyjmowana dla obiektów infrastruktury proporcja korzystania z gruntu objętego wykonywaniem służebności gruntowej.

Jak widać, potrzeba znajomości wielu czynników, aby obliczyć służebność.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki – wychodzi kwota ok. 19 000 zł. Ale te wskaźniki mogą być zupełnie różne. Biegli posiadają dokładne wskaźniki. Jest to jeden ze wzorów.

Najbezpieczniej zlecić wycenę rzeczoznawcy. Koszt takowej to ok. 400 zł.

Targując się o wysokość wynagrodzenia, warto zaznaczyć – trudny do przewidzenia czas jaki będzie urządzenie usytuowane, brak możliwości zagospodarowania działki, obowiązek wpuszczenia uprawnionego na działkę – bez ograniczeń, wzrastające ceny gruntu, stopę inflacji każdego roku i brak możliwości zmiany wysokości wynagrodzenia.

Bez względu na to czy podpisze Pan umowę dotyczącą służebności, czy służebność ureguluje wyrok sądowy – bowiem Zakład będzie mógł wystąpić do sądu o ustanowienie służebności – wiąże się to z koniecznością udostępnienia zakładowi dojścia do urządzeń, naprawy, konserwacji... wszystkiego, co musi zrobić na działce. Właściciel musi to tolerować.

Może Pan odmówić podpisania umowy, ale zakład skieruje sprawę do sądu, a sąd ustanowi służebność i wynagrodzenie – bez możliwości negocjacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Odszkodowanie za słupy energetyczne

Od 2011 r. jestem właścicielem działki rolnej. W latach dziewięćdziesiątych moi rodzice dzierżawili te grunty, a potem zostali ich właścicielami....

Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem

W latach 70-tych ubiegłego wieku, nie pytając o zgodę mojego ojca, nad jego działką przeprowadzono dwie linie wysokiego napięcia 110 kV –...

 

Słup z prądem na działce

W 2006 r. otrzymałem w od mamy działkę, na której 10 lat wcześniej zakład energetyczny dostał zgodę mamy na budowę słupa z prądem. Według...

 

Odszkodowanie za linie wysokiego i średniego napięcia

Odszkodowanie za linie wysokiego i średniego napięcia

Jakie są szanse na otrzymanie odszkodowania za linie wysokiego i średniego napięcia, które przechodzą przez moją działkę? Chodzi o odszkodowanie...

Rura kanalizacyjna biegnąca pod działką budowlaną

Jestem właścicielem działki budowalnej, która powstała po przekształceniu pól rolnych. Okazało się, że pod moją działką biegnie rura kanalizacyjna....

 

Ustalenie służebności przesyłu gazociągu

Dokładnie w granicy mojej działki przebiega gazociąg na długości 65 m. Chciałem ogrodzić działkę, ale się okazało, że nie mogę tego zrobić...

 

Wycofanie zgody na wykonanie sieci wodociągowej

Pięć lat temu podpisałem zgodę na wykonanie na mojej nieruchomości sieci wodociągowej. Wodociąg ma przebiegać wzdłuż mojej działki (ok. 400 m) na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »