Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samowolna naprawa drogi i pretensje innych użytkowników

Eliza Rumowska • Opublikowane: 18-04-2016

Do mojego domu prowadzi droga, która jest we władaniu gminy. Z tej samej drogi korzysta dużo domów. Napisałam pismo o utwardzenie i zapewnienie przejezdności drogi do burmistrza. Dwóch sąsiadów na własną rękę zakupiło kamień mają pretensje, że z niej korzystam – przyjeżdżają do mnie ciężkie pojazdy, niszcząc „drogę”. Droga jest wewnętrzna, brak znaków wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony. Czego mogę się spodziewać? Czy gmina może mnie ukarać finansowo w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanej sprawy i uzupełnianych informacji wynika, że przedmiotowa droga jest publiczną drogą gminną, i za taką ją przyjmuję. Generalnie Pani pismo jest utrzymane we właściwym tonie oczekiwania na wykonanie przez gminę jej zadań ustawowych, choć nie wszystkie podstawy prawne cytuje Pani prawidłowo.

Dlatego zacznę od podania podstaw prawnych od początku:

Zadanie gminy w tym temacie ustanawia ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

„Art. 7. [Zadania własne gminy] Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

(…) 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”.

W tym celu ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wprowadza podziały na kategorie dróg:

„Art. 2. [Kategorie dróg publicznych] 1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

1) drogi krajowe;

2) drogi wojewódzkie;

3) drogi powiatowe;

4) drogi gminne.

2. Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.

3. Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. [W załączniku dodaję Pani odpowiednie rozporządzenie, które szczegółowo klasyfikuje drogi i określa wymagane dla nich warunki techniczne.]

Art. 3. [Podział dróg publicznych ze względu na ich dostępność] Drogi publiczne ze względu na ich dostępność dzielą się na:

1) drogi ogólnodostępne;

2) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe”.

Ustawa także ustanawia tryb zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych:

„Art. 7. [Zaliczenie do kategorii dróg gminnych. Ustalenie przebiegu dróg gminnych] 1. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych.

2. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.

3. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.”

Czego więc Pani od wójta powinna oczekiwać w ramach merytorycznej dyskusji i negocjacji? Jednoznacznego ujawnienia ze strony gminy statusu drogi – co do jej kategorii i podstaw ustanowienia (uchwała RG podjęta w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), tylko w oparciu o dokumenty, znając klasyfikacje drogi i uchwałę, którą została zaliczona do dróg gminnych, można prowadzić merytoryczną dyskusję – inaczej nikt nie wie, o czym jest mowa i czego można wymagać w myśl warunków z rozporządzenia, które załączyłam.

Proszę nie pozwolić wmówić sobie, że fakt użytkowania drogi gminnej publicznej naprawionej przez sąsiadów do czegoś Panią zobowiązuje. Tu każdy ma taki sam zakres praw i obowiązków. Gmina ma utrzymać drogę Pani i inni ja użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

Owszem, ustawa o drogach publicznych w art. 36–39 daje prawo wójtowi do nakazania przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego drogi jednak dotyczy to przypadków naruszenia tego pasa poprzez niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie m.in. zajęcie drogi, zniszczenie itp. – jednak to nie dotyczy opisanej sprawy.

Proszę więc postępować asertywnie, trzymając się powyższych punktów i korzystając z załączonego rozporządzenia. W żadnym bowiem przypadku nie może Pani tam być oskarżana o użytkowanie drogi czy zobowiązywana do jej naprawy. Od tego jest gmina, a jak zrobili coś mieszkańcy – to niech zwracają się do gminy po rekompensatę, a nie szukają winy w tym, kto drogę użytkuje.

Na koniec jednak dodam, że warto dążyć do jakiejś ugody czy kompromisu, bo nie ma Pani środka typu pozew czy wniosek, którym może Pani zmusić gminę do remontu drogi – mimo żądań ustawowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niska cena za drogę

Jestem właścicielem działki z ustanowioną służebnością drogową. Droga jest w bardzo dobrym stanie, utwardzona. Obecnie urząd gminy chce...

 

Wykonanie drogi i korzystanie z niej przez kolejnych użytkowników

Na zakupionej działce zbudowałam dom. Sąsiadka odpłatnie udostępniła mi kawałek swojego terenu w postaci notarialnej użyteczności drogi koniecznej. Na...

 

Czy możliwa jest budowa nadwieszeń nad drogą służebną?

Nasza firma jest użytkownikiem (trwały zarząd) zabudowanej nieruchomości w centrum miasta. Jeszcze w 1983 r. ówczesny właściciel (gmina) na naszą...

 

Brama wjazdowa do drogi dojazdowej

Posiadam prawo bezpłatnego używania drogi (służebność w KW). Sąsiadka, która jest właścicielką działki z drogą, ma bramę na jej początku....

 

Brak drogi wewnętrznej – obowiązki gminy jako zarządcy

Na otrzymanej od rodziny działce, która była gruntem ornym przeznaczonym pod zabudowę jednorodzinną, wybudowałem swój dom. Połączenie tej działki...

 

Zakres i wykonywanie służebności drogowej

W akcie notarialnym widnieje zapis o służebności przejazdu przez moją działkę do działek rolnych pasem o szerokości 1,8 m. Pas ten przebiega...

 

Zmiana przebiegu drogi koniecznej bez uzgodnienia

Do mojej działki, na której postawiłem dom, dojeżdżałem drogą konieczną przebiegającą przez nieruchomość osoby, która mi tę działkę sprzedała....

 

Czy musimy kupować drogę dojazdową do działki?

Kilka lat temu okazyjnie kupiliśmy od znajomego działkę budowlaną 12a w bardzo dobrej cenie. Teraz, po jego śmierci, zgłaszają się do nas spadkobiercy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »