Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwiększenie szerokości drogi służebnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04-05-2018

Przed 10 laty kupiłam siedlisko. Mam do niego szeroki na 3 m dojazd uregulowany w formie służebności wpisanej do księgi wieczystej. Na działce, na której mam służebność, deweloper wybudował kilka domów, wyznaczając 5-metrową drogę prowadzącą do mojej posesji. Ja jednak mam po tej 5-metrowej drodze 3-metrową służebność. Z deweloperem nie mogę się dogadać co do zwiększenia służebności (chce podzielić działkę i wybudować nowy dom). Czy pozostaje mi droga sądowa? Czy mam jakieś szanse?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem dlaczego, chce Pani zmieniać treść służebności, skoro posiada Pani dojazd do działki (nikt Pani nie zabrania korzystania ze służebności). Być może wynika to z układu działek. Jeśli jednak chce Pani, aby służebność była zapisana na tych 5 m, a deweloper nie chce zmieniać treści służebności – zapewne z racji podpisanych umów deweloperskich opisujących stan nieruchomości, w tym obciążenia z tytułu służebności – będzie Pani musiała wnieść sprawę do sądu.

Droga konieczna zasadniczo powinna spełniać warunki przewidziane w § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepis ten wymaga, aby ciąg pieszo-jezdny miał minimalną szerokość 5 m.

Prawomocne postanowienia orzekające co do istoty sprawy nie mogą być zmieniane lub uchylane, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, natomiast przepisy odnoszące się do ustanowienia drogi koniecznej (art. 626 K.p.c.), nie przewidują takiej możliwości. Wyjątek stanowią jedynie art. 291 i 294 K.c., gdyż przewidują uprawnienie właściciela nieruchomości obciążonej do żądania zmiany treści lub sposobu wykonywania albo zniesienia ustanowionej służebności gruntowej. Przepisy te zostały jednak ustanowione w interesie właściciela nieruchomości obciążonej.

Służebnościom polegającym na prawie korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej nie można więc przypisywać treści całkowicie stałej i niezmiennej, gdyż stanowiłoby to wówczas hamulec rozwoju gospodarczego i postępu technicznego. Służebność gruntowa ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej, co oznacza, że możliwa jest jej pewna modyfikacja, stosownie do potrzeb nieruchomości władnącej, uzasadnionych społeczno-gospodarczym przeznaczeniem gruntu. Nie zawsze konieczne będzie zawarcie przez strony nowej umowy, w szczególności gdy zmiana nie dotyczy – zawartych w źródle powołującym służebność do życia – postanowień wyznaczających zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania.

Nie stanowi rozszerzenia zakresu służebności gruntowej drogi koniecznej i zmiany sposobu jej wykonywania zwiększenie częstotliwości korzystania z drogi biegnącej przez grunt obciążony służebnością, jeśli potrzeba taka wynika z wykorzystywania gruntu władnącego zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, z zastrzeżeniem, iż wzrost obciążenia służebnością gruntową, wynikający z potrzeb nieruchomości władnącej, nie może sięgać dowolnie daleko. Wyznacznikiem będzie społeczno-gospodarcze przeznaczenie służebności określone w chwili powstania prawa. Konieczność zmiany treści służebności gruntowej powstaje wówczas, gdy już po ustanowieniu służebności powstanie istotna potrzeba gospodarcza, której skutkiem jest potrzeba zmiany – zawartych w źródle powołującym służebność do życia – postanowień wyznaczających zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania. Zmiana treści służebności gruntowej może nastąpić na podstawie: umowy (art. 248 K.c.); orzeczenia sądowego (art. 291 K.c.); decyzji administracyjnej (art. 112 ust. 2 i art. 120 ugn). Przez zmianę treści służebności gruntowej należy rozumieć przede wszystkim zmianę zakresu tego prawa lub też sposobu wykonywania go w stosunku do tego, który został określony w źródle powstania służebności gruntowej.

Zmiana treści służebności obejmuje zasadnicze uprawnienia wynikające z danego rodzaju służebności, tym sam zakres tych uprawnień, na przykład ograniczenie służebności przechodu, przejazdu i przepędu zwierząt do samej służebności przechodu; zmiana sposobu wykonywania służebności może polegać na przykład na zmianie usytuowania szlaku drogowego, zmianie pierwotnie ustalonego miejsca czerpania wody w związku ze zbudowaniem w innym miejscu na nieruchomości obciążonej specjalnego ujęcia wody. Wyżej przytaczany przepis nie precyzuje natomiast pojęcia „ważna potrzeba gospodarcza”, pozostawiając kwestię oceny sądowi na tle konkretnego stanu faktycznego. Ważna potrzeba gospodarcza powinna mieć charakter obiektywny, nie wystarcza subiektywne przekonanie właściciela rzeczy obciążonej o jej istnieniu, jak również osobisty charakter takiej potrzeby. Nie stanowi też ważnej potrzeby gospodarczej podział nieruchomości, gdyż taka sytuacja została unormowana w art. 290 § 3 K.c., który stanowi lex specialis do art. 291 K.c. W orzecznictwie wyrażono pogląd, że według art. 291 K.c. ocena ważności potrzeby gospodarczej powstałej po ustanowieniu służebności gruntowej obejmuje rozważenie, czy sposób wykonywania tej służebności nie koliduje z punktu widzenia wymagań prawidłowej gospodarki z wprowadzonym na nieruchomości obciążonej rodzajem produkcji rolnej. Jeżeli do tej kolizji dochodzi, to nowo powstała potrzeba gospodarcza jest ważna w rozumieniu art. 291 K.c. i uzasadnia ona zmianę sposobu wykonywania służebności, chociażby zmiana ta przyniosła uszczerbek nieruchomości władnącej. Przepis ten chroni właściciela nieruchomości władnącej przed zmianą sposobu wykonywania służebności dopiero wtedy, gdy zmiana ta przyniosłaby jego nieruchomości niewspółmierny uszczerbek. Koszty zmiany sposobu wykonywania służebności ponoszą stosownie do okoliczności sprawy właściciele obu nieruchomości obciążonej i władnącej, chyba że szczególne okoliczności sprawy uzasadniają poniesienie tych kosztów przez jednego lub drugiego z tych właścicieli.

Skoro deweloper nie ogranicza Pani korzystania ze służebności, a wyznaczony 3-metrowy szlak mieści się w 5-metrowej drodze urządzonej przez dewelopera, to pozostawiłabym to tak, jak jest. W innym wypadku konieczna będzie sprawa sądowa.

Podział działki nie spowoduje odcięcia służebności dla wydzielonych nowych działek. Nadal obie będą w posiadaniu obecnej służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Sprzedaż wjazdu

Chcę sprzedać kawałek ziemi (ok. 13 m 2 ), który jest jednym z dwóch moich wjazdów na posesję. Czy mogę zastrzec w akcie notarialnym...

 

Uregulowanie dojazdu do działki z sąsiadami

Mam działkę (A), która przylega do drogi publicznej, i inną działkę (B) nieprzylegającą do drogi publicznej. Działki te nie sąsiadują ze sobą, bo...

 

Pokrycie części kosztów położenia kostki brukowej przez użytkownika drogi koniecznej

Czy mogę prosić użytkownika drogi (służebność drogi koniecznej) na mojej prywatnej posesji, który prowadzi działalność gospodarczą, o częściowe...

 

Zwężenie drogi ze służebnością

Posiadam na własność nieruchomość: działkę i dom; w akcie notarialnym obciążona jest ona wpisem o służebności przejazdu i przechodu...

 

Zniesienie współwłasności działki i uzyskanie prawa dojazdu do niej

Jestem współwłaścicielką działki. Pozostałymi współwłaścicielami są mój mąż i jego siostra z mężem. Do chwili obecnej funkcjonował...

 

Ustanowienie służebności drogi dla sąsiada

Na jakich warunkach powinienem udzielić zgody na służebność drogową dla sąsiada, który nie ma dojazdu do swoich budynków? Działka sąsiada jest wąska...

 

Blokowanie drogi koniecznej przez sąsiada

Posiadam drogę konieczną, sąsiad blokuje drogę, policja rozkłada ręce. Co mam robić? Mam zagwarantowane sądownie prawo korzystania z drogi koniecznej....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »