Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodpłatna służebność a koszty utrzymania domu i remonty

Eliza Rumowska • Opublikowane: 18-09-2014 • Aktualizacja: 2021-04-24

Posiadam dożywotnią, nieodpłatną i niepodzielną służebność w domu, którego właścicielką jest moja pasierbica. Czy pasierbica ma prawo żądać, abym pokrywała koszty remontów w 50%? Aktualnie do wykonania jest remont tarasu. Dodam, że pasierbica mieszka w innym mieście, więc na razie tylko ja zajmuję ww. dom. To ja pokrywam koszty utrzymania domu (czy powinnam?), czyli m.in. ubezpieczenie, konieczne kontrole, bieżące drobne naprawy. Utrzymuję porządek w domu, a jeszcze za życia męża zaczęłam uprawiać ogród. Czy roszczenia pasierbicy są zasadne?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nieodpłatna służebność a koszty utrzymania domu i remonty

Dożywotnia nieodpłatna służebność mieszkania

Żądania Pani pasierbicy w zakresie zasadności lub nie można ocenić jedynie po zapoznaniu się z treścią aktu notarialnego. Domyślam się, że Pani mąż nie żyje, zaś za życia przekazał własność domu swojej córce (Pani pasierbicy), a na Pani rzecz ustanowił służebność. To bardzo ważne, abym mogła zapoznać się z treścią zapisów zawartych w akcie notarialnym. Jeżeli ma Pani możliwość jego zeskanowania – proszę o przesłanie skanu aktu notarialnego.

Jednak już na podstawie opisu sprawy – jeżeli służebność jest nieodpłatna, to ze swej istoty nie może pociągać za sobą kosztów remontów, podatków, opłat i utrzymania nieruchomości. Dlatego też żądania pasierbicy są bezprawne. Jednak dla pewności należy sprawdzić, czy w akcie notarialnym nie przewidziano innych postanowień.

Jeżeli pasierbica będzie Panią nękała – proszę wystosować ostrzeżenie pisemne, z którego będzie wynikać, iż będzie Pani musiała dochodzić swych praw przed sądem lub żądać zamiany dożywocia na rentę.

Przepisy Kodeksu cywilnego regulujące kwestie dożywocia oraz praw i obowiązków obu stron umowy

Pomocniczo mają tu zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego regulujące kwestie dożywocia oraz praw i obowiązków obu stron umowy:

„Art. 908. § 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

(…)

Art. 910. § 1. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych.

§ 2. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jego własnością. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna.

Art. 911. Prawo dożywocia ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z tych osób odpowiedniemu zmniejszeniu.

Art. 912. Prawo dożywocia jest niezbywalne.

Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 914. Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, dożywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.

Art. 915. Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywotniego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do części nieruchomości.

Art. 916. § 1. Osoba, względem której ciąży na dożywotniku ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli wskutek tej umowy dożywotnik stał się niewypłacalny. Uprawnienie to przysługuje bez względu na to, czy dożywotnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, oraz bez względu na czas zawarcia umowy.

§ 2. Uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej umowy”.

Dlatego też warto przesłać skan umowy (aktu notarialnego), abym mogła jednoznacznie wskazać Pani prawa, jak i możliwe roszczenia ze strony pasierbicy (tj. czy będzie Pani musiała partycypować w kosztach utrzymania domu i jego remontach). Ocena ta zostanie dokonana w ramach już uiszczonej przez Panią opłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »