Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odległość budynku od rury wodociągowej

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 26-07-2021

Kupiłem działkę, przez którą przebiegają rury wodociągowe, przez co zmniejszają mi się możliwości postawienia budynku. Służebność dla sąsiadów została ustalona przed moim zakupem. W związku z tym mam kilka pytań. Jaka odległość musi być zachowana pomiędzy rurociągiem a budynkiem? Czy mogę ubiegać się o przeniesienie rurociągu (np. bliżej granic działki), jeżeli tak, to jak to mogę zrobić, jakie kroki należy wykonać? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odległość budynku od rury wodociągowej

Minimalna odległość rur od fundamentów budynku

Kwestie minimalnej odległości przewodów wodociągowych od fundamentów budynków regulowane są należy szukać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp), warunkach technicznych projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych obowiązujących na terenie danego miasta/gminy, ewentualnie wystąpić o warunki zabudowy (jeśli nie obowiązuje mpzp).

Przesunięcie rurociągu

Natomiast co się tyczy przesunięcia rurociągu (gdzie mamy ustanowioną służebność), to wskazuję, że katalog praw i obowiązków obu stron w obszarze służebności przesyłu reguluje Kodeks cywilny następująco:

„Art. 3051. Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Art. 3053. § 3. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody.

Art. 3054. Do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych”.

Jak widać z przytoczonych przepisów, właściciel nie ma prawa żądać od operatora usunięcia czy przesunięcia infrastruktury przesyłowej legalnie posadowionej. Jednak, jak wskazują powyższe przepisy, do tego rodzaju służebności należy pomocniczo stosować przepisy o służebnościach gruntowych odpowiednio je interpretując. W regulacjach dot. służebności gruntowych odnajdujemy m.in. art. 287–292 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którymi:

„Art. 287. [Zakres i sposób wykonywania] Zakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów miejscowych.

Art. 288. [Rozwinięcie] Służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej”.

Służebność a funkcjonalność działki

W Pana przypadku można domniemywać, że służebność pozbawiła Pana działkę budowlaną swej podstawowej funkcjonalności, tj. możliwości jej zabudowy (o ile oczywiście tak się okaże, gdy zweryfikuje Pan wymaganą odległość fundamentów domu od rur w miejscowym planie lub w warunkach zabudowy). Jeśli więc uzyska Pan informację, że zabudowa nie jest możliwa, bowiem na działce zlokalizowana jej rura, a zachowanie odległości przy jej obecnym położeniu nie pozwala Panu na zabudowę, to wówczas może to Pan traktować jako podstawę do żądania zmiany zakresu i przebiegu służebności. Kodeks cywilny określa te sytuacje następująco:

„Art. 291. [Zmiana treści lub sposobu wykonywania] Jeżeli po ustanowieniu służebności gruntowej powstanie ważna potrzeba gospodarcza, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać za wynagrodzeniem zmiany treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba że żądana zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieruchomości władnącej”.

Jak więc Pan widzi, wówczas może Pan wnioskować o przesunięcie rury, ale na Pana koszt.

Nie wiem, jakie dokładnie są relacje pomiędzy sąsiadem a Panem, tj. czy to sąsiad ma ustanowioną służebność, czy też owa rura jest operatora wodno-kanalizacyjnego i to on ma służebność przesyłu, a sąsiad służebność korzystania.

Zasiedzenie służebności przez właściciela rur wodociągowych

Jeśli na rzecz operatora służebność nie była ustanowiona i operator np. ją tylko posiada, to powoduje to, że z każdym dniem upływu czasu biegnie czas potrzebny do zasiedzenia służebności. Zaś art. 292 Kodeksu cywilnego stanowi, że „służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia”. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio. A zatem upływ 30 lat trwałego i widocznego korzystania ze służebności powoduje jej przejście na operatora.

Przesunięcie rur na własny koszt

Podsumowując, najpierw proszę sprawdzić w mpzp lub w wystąpić o warunki zabudowy (gdy mpzp nie obowiązuje), aby ustalić minimalną odległość między rurą a nieruchomością. Jeśli okaże się, że nie jest Pan w stanie fizycznie jej zachować, wówczas może Pan wnioskować o przesunięcie z uwagi na brak możliwości zabudowy, ale wyłącznie na swój koszt i wyłącznie, gdy nie doszło do zasiedzenia, przy czym, jak podkreślam, nie wiem, na jakiej zasadzie owa rura została umieszczona, czy operator ma służebność przesyłu, a sąsiad służebność korzystania z sieci, czy też operator tylko posiada rurę na Pana gruncie, co może z upływem lat 30 prowadzić do zasiedzenia i uniemożliwić żądanie jej przesunięcia, nawet na Pana koszt.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »