Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Autor: Michał Berliński

Mój ojciec przy budowie domu w 1990 roku przypadkiem odkrył kabel wkopany na jego działce. Operator telekomunikacyjny naprawił kabel i zażądał ogromnego odszkodowania za uszkodzenie. Okazało się jednak, że w księgach wieczystych nie ma nic o tym kablu, więc operator telekomunikacyjny odstąpił od roszczenia. Czy należy się odszkodowanie lub opłata za bezprawne używanie jego działki od operatora? Kabel idzie przez około 20 m działki i może utrudniać w przyszłości budowę, gospodarowanie działki, lub w przypadku awarii kabla będziemy musieli udostępnić dostęp do tego kabla.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie od operatora telekomunikacyjnego za kabel na działce

Brak służebności dla przebiegu kabla na działce 

W uwagi na brak wpisów w księdze wieczystej dotyczących służebności ustanowionej na rzecz TP S.A. może Pan jedynie domniemywać, iż taka służebność nie istnieje. Niestety, brak jest ustawowego obowiązku ujawniania służebności w księgach wieczystych – czynione jest to na wniosek. Przyjmując, że służebność nie została nigdy ustanowiona, to ma Pan prawo wezwać zakład do zmiany przebiegu linii, jej likwidacji bądź stosownego wynagrodzenia.

Niestety zakłady, do których należą niechciane urządzenia, nie są zwykle zainteresowane przebudową lub próbują obciążyć jej kosztami właściciela gruntu. Wówczas można dochodzić swoich praw przed sądem. Koniecznie jednak przed skierowaniem sprawy na drogę sądową należy wystąpić do właściciela linii z formalnym wnioskiem o jej przeniesienie bądź zapłatę.

Zobacz też: Odszkodowanie za kabel energetyczny na działce

Tytuł prawny do korzystania z działki

Właściciel instalacji może odmówić Panu zmiany przebiegu linii, gdyż uzna, że nabył służebność poprzez zasiedzenie. Odnosząc się do zagadnienia związanego z możliwością korzystania z gruntu przez dostawcę, należy ustalić, czy wskazane przedsiębiorstwo posiada do tego tytuł prawny. Istnieje możliwość, iż nieruchomość, na której usytuowana jest ta linia, mogła być na ten cel wywłaszczona wskutek decyzji administracyjnej wydanej na mocy nieobowiązującej już dzisiaj ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Inną opcją jest wspomniane wyżej zasiedzenie. Jeśli przedsiębiorca posiada taki tytuł, to sprawa nie jest już tak prosta i oczywista i wtedy jak najbardziej to Pan może być obciążona kosztami zmiany przebiegu linii, a zarazem utraci Pan prawo do zgłaszania roszczeń. Jeśli zaś chodzi o samo przesunięcie linii w inne miejsce, w przypadku gdy właściciel słupa posiada służebność, która została ustanowiona, jednak nie jest ujawniona w księdze wieczystej, sąd raczej nie nakaże zakładowi przesunięcia linii na ich koszt ani tym bardziej ich usunięcia. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 731) o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw znowelizowała Kodeks cywilny i wprowadziła nowe ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu. Powyższa nowelizacja miała na celu nadanie zakładom energetycznym, gazowym i innym większych uprawnień, które niestety zmniejszyły uprawnienia właścicieli gruntów.

Przeczytaj też: Usunięcie przyłącza telefonicznego

Zasiedzenie służebności przesyłu

I tutaj – w Pana przypadku przedsiębiorca może powołać się na zasiedzenie. Jeśli kabel był w tym miejscu przed 1990 rokiem, to najprawdopodobniej nastąpiło już zasiedzenie.

Jeśli w Pana ocenie 30 lat nie nastąpiło, to może Pan żądać bezzwłocznego usunięcia kabla, zgodnie z art. 222 Kodeksu cywilnego (K.c.) – „właściciel rzeczy może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą, zaś przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

Powyższy przepis prawa pozwala Panu na usunięcie linii ze swojej działki – które powinno zostać poprzedzone poprzez zgłoszenie takiego żądania do naruszyciela bezpośrednio (tj. do właściciela, TP S.A.), zaś w przypadku odmowy poprzez wytoczenie odpowiedniego powództwa.

Można spróbować również od razu przerwać bieg zasiedzenia – przerwanie biegu może nastąpić tylko wtedy, gdy zasiedzenie jeszcze nie nastąpiło. Jako klasyczny można określić skargę negatoryjną, czyli powództwo o usunięcie urządzeń z nieruchomości albo ich przebudowę w jej obrębie.

Skutek w postaci przerwania biegu zasiedzenia służebności wywoła także wniosek o jej ustanowienie. Bieg zasiedzenia przerwie także powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (o tym orzeczenie SN, sygn. akt V CSK 239/09). Zapłaty wynagrodzenie może być dochodzona tylko do 10 lat wstecz. Jeśli jednak zasiedzenie już nastąpiło, a w mojej ocenie jeśli ten kabel był na działce przed 1990 rokiem, to już nastąpiło – niestety właściciel kabla odmówi Panu zapłaty wynagrodzenia. Jeśli jednak kabel jest na działce krócej, warto spróbować.

Zobacz również: Kabel Orange na mojej działce

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl