Postawienie nowej linii energetycznej na miejscu starej - odszkodowanie lub wynagrodzenie

• Data: 2022-07-18 • Autor: Kamil Kiecana

W latach 60. nad naszą działką powstała linia wysokiego napięcia. Z tego, co mi wiadomo, dziadkowie nie podpisywali żadnej zgody na umiejscowienie tej linii i sytuacja prawna nie była raczej uregulowana. Pod koniec 2017 r. zgłosił się do nas pełnomocnik zakładu energetycznego z informacją o zaplanowanej przebudowie istniejącej linii. W ramach przebudowy miała zostać całkowicie zlikwidowana stara linia, a w jej miejsce postawiona zupełnie nowa linia o zwiększonej przepustowości. Pełnomocnik prosił o wyrażenie zgody na wykonanie prac. Po analizie projektu okazało się, że na naszej działce ma stanąć nowy, duży słup. W przypadku starej linii słup umiejscowiony był na pobliskim terenie, ok. 25 m od granicy naszej działki. W ramach negocjacji prosiliśmy o przesunięcie planowanego słupa w narożnik działki, tak aby był jak najmniej uciążliwy. Zakład energetyczny nie wyraził na to zgody, twierdząc, że dokonywanie jakichkolwiek zmian byłoby kosztowne ze względu na zaawansowanie projektu. My natomiast wczesnej nic nie wiedzieliśmy o planowanej przebudowie. Wówczas odmówiliśmy zgody na wstęp na działkę, w wyniku czego zakład energetyczny wystąpił do starosty o wydanie decyzji administracyjnej, pozwalającej na przeprowadzenie prac. Starosta wyraził zgodę, od której odwoływaliśmy się wielokrotnie, również na szczeblu wojewódzkim. Jednak decyzja starosty została podtrzymana, a my nie zdecydowaliśmy się na dalsze odwołanie w sądzie administracyjnym. W wyniku postępowania administracyjnego do księgi wieczystej naszej działki (dział III) została wpisana adnotacja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości, uwzględniająca posadowienie nowego słupa oraz poprowadzenie nowej linii na działce i wyróżnienie pasa technicznego 11 x 30 m przez całą szerokość działki. Pas ten przedzielił naszą działkę (prostokąt 400 x 30 m) na dwie części, odcinając kawałek o wymiarach 40 x 30 m od reszty działki.
W tym roku zakład energetyczny przeprowadził zaplanowane prace.
Czy w opisanym przypadku przysługuje nam jakiekolwiek odszkodowanie lub wynagrodzenie? Mam wątpliwości, gdyż stara linia powstała bardzo dawno temu, natomiast nowa została umiejscowiona na trasie przebiegu starej. Najnowszy plan zagospodarowania przestrzennego również uwzględnia obecną trasę przebiegu linii. Jeśli to możliwe, jakie kroki należy podjąć, aby ewentualnie otrzymać wynagrodzenie/odszkodowanie za wykorzystanie terenu i utratę jego wartości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postawienie nowej linii energetycznej na miejscu starej - odszkodowanie lub wynagrodzenie

Służebność gruntowa

Zgodnie z art. 292 Kodeksu cywilnego:

„Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio”.

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa prawnego „duże znaczenie praktyczne przepis ma w zakresie służebności przesyłu. Przedsiębiorstwa przesyłowe bowiem, na skutek niedbałego traktowania spraw własnościowych związanych z inwestycjami sieciowymi w poprzednim okresie, mają w chwili obecnej duże problemy związane z ustaleniem praw do urządzeń przesyłowych znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność innych podmiotów. Dzięki art. 292 mogą ustalić, że przysługują im służebności w zakresie tych urządzeń. Przepis ten bowiem stosuje się do służebności przesyłu na podstawie art. 3054 (por. M. Jankowska, M. Pawełczyk, Korzystanie z trwałego…, s. 64)” (G. Sikorski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, LEX/el. 2021, art. 292.).

Zatem, najprawdopodobniej, nawet gdyby okazało się, że służebność jest wykorzystywana w złej wierze, to z uwagi na upływ czasu (ponad 30 lat), operator mógłby skutecznie dochodzić w sądzie stwierdzenia zasiedzenia służebności.

W tym przypadku ponadto doszło do wydania ostatecznej decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odszkodowanie po odnowie linii wysokiego napięcia

Zgodnie z art. 128 ust. 4 ww. ustawy:

„4. Odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124–126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu”.

Jak wskazuje się w piśmiennictwie prawnym, „odszkodowanie, o którym mowa w art. 128 ust. 4 u.g.n., oparte jest na zasadach wynikających z prawa cywilnego, tj. powinno odpowiadać różnicy między stanem obecnym a stanem hipotetycznym, który by istniał, gdyby nie zdarzenie będące źródłem szkody, przy czym co do zasady odszkodowanie powinno pokrywać całą tę różnicę. Odszkodowanie powinno w tym przypadku rekompensować jedynie te szkody, które pozostają w związku przyczynowym ze zdarzeniem je wywołującym. Odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości obejmuje zatem jedynie szkody na obszarze objętym czasowym zajęciem, który został określony w decyzji o zezwoleniu na takie zajęcie, natomiast kwestia szkód powstałych podczas realizacji inwestycji poza obszarem wskazanym w wymienionej decyzji nie może być przedmiotem postępowania odszkodowawczego, o którym mowa w art. 128 ust. 4 u.g.n. (por. też wyrok WSA w Warszawie z 20.11.2017 r., IV SA/Wa 1617/17, LEX nr 2432889)” (E. Bończak-Kucharczyk [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 128).

O odszkodowanie należy zwrócić się do podmiotu, na rzecz którego została wydana decyzja. Odszkodowanie powinno być w toku postępowania ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »