Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność drogi i jej utrzymanie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20-10-2014

Dwadzieścia pięć lat temu długą i wąską działkę podzielono tak, że wydzielono z niej pas o szerokości 4,5 m stanowiący drogę dojazdową, a pozostałą część podzielono na kilkanaście działek i sprzedano. Właścicielem drogi dojazdowej pozostał pierwotny właściciel. Kilku nowych właścicieli wybudowało na swoich działkach domy i uzyskało służebność drogi dojazdowej. Wszystko było dobrze do chwili, gdy dokładne pomiary geodezyjne wykazały, że zwyczajowo poprowadzona droga dojazdowa jest przesunięta o około 1,8 m. Po jej nowym wytyczeniu na „nowej” drodze pojawiły się drzewa, ograniczające jej szerokość do około 3 m. Drzewa mają więcej niż 15 lat. Droga jest przejezdna nawet dla samochodów ciężarowych, ale na pewnym odcinku nie ma wymaganej szerokości 4,5 m. Czy w tej sytuacji zasadne jest żądanie właścicieli działek mających służebność, aby wyciąć te drzewa i zapewnić szerokość 4,5 m na całej długości drogi? Kto jest zobowiązany do wycięcia tych drzew? Czy jest to może sąsiad, który je posadził, a następnie cofnął ogrodzenie o 1,5 m? Kto ponosi koszty ewentualnej wycinki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Służebność drogi uregulowana jest w art. 145 Kodeksu cywilnego, znajdującym się wśród przepisów o tzw. prawie sąsiedzkim (art. 140-154 Kodeksu cywilnego). Oprócz tych regulacji, stosuje się do niej oczywiście ogólne przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych (art. 244-251 Kodeksu cywilnego) oraz przepisy o służebnościach (art. 285-305 Kodeksu cywilnego).

Kwestię utrzymania drogi, a więc i jej wykonania, reguluje art. 289 § 1 K.c. „W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej”. Zakres tego obowiązku został doprecyzowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, np. w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. (Sygn. akt II CSK 30/10) stwierdzającym, że „Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności drogi koniecznej [szczególnego rodzaju służebności drogowej] w braku odmiennej umowy obejmuje swoim zakresem zarówno obowiązek wybudowania odpowiednich urządzeń, jeśli są potrzebne (utwardzenie drogi), jak i późniejsze ich utrzymywanie w należytym stanie, stosownie do sposobu korzystania z drogi (…)”.

Treść służebności obejmuje spoczywający na właścicielu nieruchomości władnącej (czyli tych co korzystają z drogi) obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności, zalicza się do tego prace (np. utwardzenie drogi), które muszą dotyczyć wyłącznie urządzenia służącego do wykonywania służebności. Ich cel musi być zbieżny z celem służebności, tj. zwiększeniem użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

Wszelkie czynności muszą być wykonywane w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniały korzystanie z nieruchomości obciążonej – tu nie ma podstaw do obaw.

Choć wycięcie drzew może być poczytane za naruszenie własności to w tym wypadku ma za zadanie jedynie zwiększenie użyteczności drogi – to tak w kwestii wyjaśnienia, gdyby sprzeciwił się temu właściciel nieruchomości. Oczywiście najpierw należy go o to poprosić – być może to załatwi i zabierze sobie drzewa… W końcu są jego własnością.

Jeśli nie – Wy jako posiadacze nieruchomości, mając służebność drogową, powinniście złożyć wniosek o wycinkę.

W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wniosek powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości (albo właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej określonych w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń);
  • tytuł prawny władania nieruchomością;
  • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
  • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania odpowiedniego zezwolenia dotyczą drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Droga dojazdowa do działki budowlanej

Jestem właścicielem działki budowlanej, niedługo rozpoczynam budowę domu. Do działki jednak nie ma obecnie drogi dojazdowej. Do niedawna była droga...

 

Partycypacja w kosztach remontu drogi służebnej

Partycypacja w kosztach remontu drogi służebnej

Posiadam prawo przechodu i przejazdu przez działkę sąsiada. Poza mną takie prawo posiadają jeszcze cztery inne osoby. Właściciel nieruchomości obciążonej...

Warunki ustanowienia służebności drogi

Czy na terenach zamkniętych można ustanowić służebność drogi koniecznej? Jakie są warunki ustanowienia takiej służebności?

 

Czy możliwe jest unieważnienie zasiedzenia dojazdu?

Postanowieniem sądu z 2000 r. określono nabycie przez nas służebności przejazdu i przechodu na drodze należącej do sąsiadów (wyrok...

 

Czy można zmusić kogoś do umożliwienia przejazdu?

Jestem właścicielem działki z wyjazdem na drogę główną. Sąsiednia działka (A) nie ma takiego wyjazdu. Działka B jest położona z tyłu działki...

 

Forma ustalenia służebności drogi koniecznej

Właściciel działki (spółka z o.o.) chce zawrzeć umowę notarialną o służebność drogi koniecznej ze spółdzielnią – właścicielem...

 

Wydzielony pas wjazdu na działki

Moja babcia x lat temu sprzedała sąsiadowi swoją część działki. W umowie zapisano, że kupujący i sprzedający wydzielają pas z własnych...

 

Czy możliwa jest budowa nadwieszeń nad drogą służebną?

Nasza firma jest użytkownikiem (trwały zarząd) zabudowanej nieruchomości w centrum miasta. Jeszcze w 1983 r. ówczesny właściciel (gmina) na naszą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »