Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Żądanie opłat za korzystanie z drogi dojazdowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08-01-2018

Od kilku lat jestem właścicielem drogi dojazdowej do kilku firm. Drogę tę musiałem kupić wraz z inną działką potrzebną do inwestycji. Czy mogę żądać opłat za korzystanie z drogi dojazdowej, za jej konserwację i zwrot części poniesionych kosztów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wyjaśnienia wymaga, na czym polega oraz jaki jest cel ustanowienia służebności gruntowej. W myśl art. 285 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) – nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).

Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części, nie może mieć na celu tylko samej wygody właściciela nieruchomości władnącej, jeżeli nie towarzyszy temu zwiększenie jej gospodarczej użyteczności. Rodzajem służebności gruntowej jest służebność drogi koniecznej, której ustanowienie następuje na nieruchomości sąsiedniej wówczas, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich. Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić, a przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy (por. art. 145 § 1 i 2 K.c.).

Zatem celem służebności gruntowej jest jedynie zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części, zaś właściciel nieruchomości obciążonej musi znosić niedogodności związane z ustanowieniem służebności, natomiast w sytuacji ustanowienia służebności przechodu i przejazdu musi liczyć się z faktem przejeżdżania przez nieruchomość samochodów, bądź innych pojazdów oraz przechodzeniem przez nieruchomość ludzi, bądź zwierząt.

Kwestię utrzymania drogi, a więc i jej wykonania, reguluje art. 289 § 1 K.c.: „W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej”. Zakres tego obowiązku został doprecyzowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, np. w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. (sygn. akt II CSK 30/10) stwierdzającym, że: „Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności drogi koniecznej [szczególnego rodzaju służebności drogowej] w braku odmiennej umowy obejmuje swoim zakresem zarówno obowiązek wybudowania odpowiednich urządzeń, jeśli są potrzebne (utwardzenie drogi), jak i późniejsze ich utrzymywanie w należytym stanie, stosownie do sposobu korzystania z drogi (…)”.

Treść służebności obejmuje obowiązek użytkownika drogi do utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności, a więc prace (np. utwardzenie drogi), które muszą dotyczyć wyłącznie urządzenia służącego do wykonywania służebności, a których cel jest zbieżny z celem służebności.

Proszę więc zapoznać się z treścią wpisu z akcie dotyczącym zakresu ustanowionej służebności. Akt jest w KW Pana nieruchomości. Jeśli nic innego nie wynika z jego treści – koszty utrzymania służebności obciążają korzystających z tej służebności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej

Jestem właścicielem działki budowlanej (mam pozwolenie na budowę) i drugiej działki przeznaczonej na poszerzenie drogi. Do mojej działki budowlanej...

Podział działki i ustalenie służebności

Rodzice mają działkę wąską i długą, chcą ją podzielić na mniejsze działki i dać dzieciom, lecz nie ma drogi dojazdowej. Obok wzdłuż jest...

 

Wykupienie udziału w drodze i wykreślenie służebności

Jestem współwłaścicielem działki, która ma wpis w dziale I, tj. uprawnienia z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności...

 

Wystąpienie o ustalenie dojazdu do działki

Posiadam działkę, która przeznaczona jest do zabudowy jednorodzinnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada drogę dojazdową do tej działki,...

 

Włączenie drogi służebnej do systemu dróg miejskich

Jestem mieszkańcem osiedla, dla którego właścicielka działki ustaliła służebność przejazdu. Służebność ta jest wpisana do KW i jest to jedyna...

 

Czy musimy kupować drogę dojazdową do działki?

Kilka lat temu okazyjnie kupiliśmy od znajomego działkę budowlaną 12a w bardzo dobrej cenie. Teraz, po jego śmierci, zgłaszają się do nas spadkobiercy...

 

Uregulowanie dojazdu do działki z sąsiadami

Mam działkę (A), która przylega do drogi publicznej, i inną działkę (B) nieprzylegającą do drogi publicznej. Działki te nie sąsiadują ze sobą, bo...

 

Przejazd osób trzecich drogą służebną

W akcie notarialnym mam zagwarantowaną służebność gruntową przejazdu i doprowadzenia mediów, droga ta jest też pasem technicznym, ponieważ przebiega...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »