Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

Autor: Kinga Karaś

W 1994 r. zostały przeprowadzone 2 rury doprowadzające wodę do elektrowni wodnej prowadzonej przez prywatną spółkę. Rury przechodzą z przodu domu 2 m od ściany. Próby załatwienia i unormowania prawnego na drodze ugodowej nie powiodły się, gdyż właściciele nie chcieli z nami rozmawiać. W tej chwili uległ awarii kabel energetyczny w kilku miejscach na naszej posesji; kabel przebiega po tych rurach. Jeden ze współwłaścicieli poinformował nas, że jeśli się nie zgodzimy, oni i tak wejdą, żeby usunąć awarię. Awarię ma usunąć Tauron, który twierdzi, że kabel jest ich. W miejscu, gdzie jest awaria, znajduje się obecnie ogród ozdobny. Czy bez mojej zgody mogą pracownicy firmy wejść na posesję, aby usunąć awarię? Jeśli tak, to mogę żądać odszkodowania i aby prace wykonali przez ręczne kopanie, bo użycie koparki spowoduje zbyt duże straty w ogrodzie? I jak najlepiej będzie rozwiązać problem z rurami? Żadnej umowy nie ma.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Awaria kabla na działce - wejście na posesje i usunięcie awarii

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej. Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (zwana dalej: K.c.)

Przesył mediów przez nieruchomość

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z przesyłem mediów przez Pani nieruchomość. Co do zasady przesyłu mediów przez prywatną nieruchomość reguluje podpisana pomiędzy stronami umowa ustanawiająca służebność i jej zakres. Natomiast jeżeli takiej umowy nie zawarto, to istnieje możliwość ustanowienie służebności za pośrednictwem sądu. Tak więc w pierwszej kolejności należałoby zweryfikować stan prawny tej nieruchomości oraz ewentualne jej obciążenia ujawnione w księdze wieczystej.

Zgodnie z art. 3051 K.c. „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)”.

Art. 49 § 1 k.c. precyzuje, iż „urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa”. Stosownie do art. 3052:

„§ 1. Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu”.

Zobacz też: Odszkodowanie za przekopanie działki

Służebność przesyłu a kabel i rury w ogrodzie

Jednocześnie na gruncie art. 3054 do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych.

Zgodnie z art. 288 służebność gruntowa powinna być wykonywana w taki sposób, żeby jak najmniej utrudniała korzystanie z nieruchomości obciążonej. Stosownie do art. 289 K.c.:

„§ 1. W braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej.

§ 2. Jeżeli obowiązek utrzymywania takich urządzeń został włożony na właściciela nieruchomości obciążonej, właściciel odpowiedzialny jest także osobiście za wykonywanie tego obowiązku. Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli jest solidarna”.

Natomiast jeżeli w wyniku naprawy lub remontu urządzeń przesyłowych właściciel nieruchomości doznałby szkody, to istnieje obowiązek jej naprawy. Może tak być przy awarii kabla wkopanego w ogrodzie. Stosownie do art. 363:

„§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili”.

Przeczytaj też: Odszkodowania za media na działce

Naprawa instalacji a porozumienie stron

Podsumowując, właściciel instalacji prędzej czy później (na mocy porozumienie stron lub wyroku sądowego) będzie uprawniony do ich naprawy. Natomiast najlepiej byłoby podpisać stosowne porozumienie, na mocy którego udostępnią Państwo dostęp do tej nieruchomości w zamian za obowiązek przywrócenia ogrodu do stanu pierwotnego i zobowiązaniem do nieużywania koparki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl