Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Służebność przejazdu a budowa drogi

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 08-09-2014

Kupiłem działkę budowlaną i w akcie notarialnym mam zapisaną nieodpłatną służebność przejazdu przez działki sąsiadów. Działki są niezagospodarowane, więc bez nakładów inwestycyjnych (wybudowanie drogi) nie jest możliwa realizacja prawa przejazdu. 1. Czy właściciele działek obciążonych prawem przejazdu mają obowiązek wybudowania drogi? 2. Czy jeśli samodzielnie zdecydowałbym się na wybudowanie drogi przez działki sąsiadów, to czy sąsiedzi mogą zablokować taką inwestycję? 3. Czy jeśli samodzielnie wybuduję drogę przez działki sąsiadów (np. po uzyskaniu ich zgody), to mogę żądać od sąsiadów-właścicieli partycypacji w kosztach inwestycji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O obowiązku utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności rozstrzyga przede wszystkim umowa stron, a dopiero w braku postanowień umowy ma zastosowanie reguła zawarta w art. 289, według której obowiązek ten spoczywa na tym, czyja nieruchomość odnosi z ustanowienia służebności korzyść, czyli właściciel nieruchomości władnącej. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu nieruchomości służebnej tylko wtedy, gdy został włożony na niego, czy to w umowie, czy w orzeczeniu sądowym lub decyzji administracyjnej, ustanawiających służebność. W tym ostatnim wypadku odpowiedzialność właściciela nieruchomości obciążonej nie ogranicza się tylko do odpowiedzialności rzeczowej, ale obejmuje także odpowiedzialność osobistą całym jego majątkiem. Nie ma przepisu stanowiącego, że w razie zbycia nieruchomości służebnej nowy właściciel przejmuje także ex lege odpowiedzialność osobistą.

Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej dotyczy tylko tych urządzeń, które istniały już w czasie ustanowienia służebności. Obowiązek ten zatem nie obejmuje kosztów ich wykonania.

Tu mamy do czynienia z wykonaniem urządzenia jakim jest droga.

Służebności gruntowe łagodzą skutki tych niedogodności, stanowiąc formę ograniczenia wyłączności właściciela jednej nieruchomości w celu umożliwienia wykorzystywania innej nieruchomości.

Do istoty służebności drogowej należy prawo do korzystania z przejazdów, przechodów i przegonów, ale również prawo do utrzymania szlaku w stanie zdatnym do przejazdów.

Z faktu sąsiedztwa nieruchomości wynika wzajemna między nimi zależność. W szczególności prawidłowe korzystanie z nieruchomości wymaga nieraz ingerencji w sferę praw sąsiada. Oddziaływanie na siebie gruntów sąsiednich rodzi sprzeczne interesy. Pogodzeniu tych interesów służą przepisy, które określa się mianem prawa sąsiedzkiego, a mianowicie art. 144-154 K.c. Przepisy te nakładają na sąsiadów – we wzajemnym interesie – pewne obowiązki i ograniczenia, m.in. przewidują możność ustanowienia pewnych służebności (np. art. 145, 146 i 154 K.c.).

Mając na uwadze to, że przepisy nie regulują kwestii wykonania urządzeń na gruncie objętym służebnością jednoznacznie, powinien Pan spróbować uzgodnić sprawy związane z budową drogi z jej właścicielem. Jeśli utwardzenie drogi jest konieczne do prawidłowego korzystanie ze służebności, to w zasadzie właściciel nie może Panu zabronić przedmiotowych prac.

To co podałam – to ciąg logiczny, bowiem żaden przepis nie precyzuje kwestii rozliczenia takich nakładów.

1. Czy właściciele działek obciążonych prawem przejazdu mają obowiązek wybudowania drogi?

Nie.

2. Czy jeśli samodzielnie zdecydowałbym się na wybudowanie drogi przez działki sąsiadów, to czy sąsiedzi mogą zablokować taką inwestycję?

Zasadniczo nie. W razie gdyby się sprzeciwiali może Pan wystąpić do sądu, sąd zapewne wyda Panu taką zgodę.

3. Czy jeśli samodzielnie wybuduję drogę przez działki sąsiadów (np. po uzyskaniu ich zgody), to mogę żądać od sąsiadów-właścicieli partycypacji w kosztach inwestycji?

Niestety nie. Właściciel nie ma obowiązku ponoszenia kosztów wybudowania urządzenia. Musi tolerować służebność, i to, że ktoś będzie jeździł przez jego nieruchomość. Nie można go zmusić do partycypacji w kosztach utwardzenia.

Zakres tego obowiązku został doprecyzowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego, np. w wyroku z dnia 15 czerwca 2010 roku (Sygn. akt II CSK 30/10) stwierdzającym, że „Obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności drogi koniecznej [szczególnego rodzaju służebności drogowej] w braku odmiennej umowy obejmuje swoim zakresem zarówno obowiązek wybudowania odpowiednich urządzeń, jeśli są potrzebne (utwardzenie drogi), jak i późniejsze ich utrzymywanie w należytym stanie, stosownie do sposobu korzystania z drogi (...)”. W związku z tym, właściciel nieruchomości władnącej nie może żądać od właściciela nieruchomości obciążonej ani utwardzenia drogi przechodzącej przez tę nieruchomość, ani zwrotu kosztów tego przedsięwzięcia, chyba że w umowie o ustanowienie służebności strony tak się umówiły (w przypadku orzeczenia sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej dyspozytywna możliwość umownego nałożenia takiego obowiązku na właściciela nieruchomości obciążonej nie istnieje).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

Urząd gminy posiadał drogę we władaniu, która została częściowo zniszczona podczas powodzi. Sąsiedzi nie pozwalają na przejazd po swoim terenie....

 

Droga dojazdowa do działki budowlanej

Jestem właścicielem działki budowlanej, niedługo rozpoczynam budowę domu. Do działki jednak nie ma obecnie drogi dojazdowej. Do niedawna była droga...

 

Jak doprowadzić do zniesienia służebności drogi?

Jak doprowadzić do zniesienia służebności drogi?

Jestem współwłaścicielem działki, przez którą ok. 19 lat temu ustanowiono drogę służebną. Droga ta istnieje tylko na mapie, ponieważ przez te lata nie...

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej

Zmuszenie gminy do przygotowania drogi dojazdowej

Jestem właścicielem działki budowlanej (mam pozwolenie na budowę) i drugiej działki przeznaczonej na poszerzenie drogi. Do mojej działki budowlanej...

Ustanowienie służebności przejazdu

Posiadam działkę budowlaną do której sąd ustalił drogę konieczną poprzez ustanowienie służebności przez działkę sąsiada, która przylega do drogi...

 

Szerokość drogi służebnej

Szerokość drogi służebnej

Na mojej działce ustanowiona jest notarialnie służebność dla przejazdu, przechodu, przegonu pasem 4,5 m szerokości na rzecz sąsiada. Sąsiad złożył...

Długość trwania służebności gruntowej

Jestem właścicielką działki, która w dziale I księgi wieczystej ma wpisane prawo służebności gruntowej. Ale do mojej działki nigdy nie mogłam...

 

Problem z dojazdem do działki

Zbyt grząski grunt utrudnia mi dojazd do działki drogą służebną, która została wytyczona wraz z zakupem działki. Obecny właściciel gruntu nie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »