Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością drogi lub przejazdu?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szerokość drogi służebnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23-09-2014

Na mojej działce ustanowiona jest notarialnie służebność dla przejazdu, przechodu, przegonu pasem 4,5 m szerokości na rzecz sąsiada. Sąsiad złożył dokumenty o pozwolenie na budowę w których jest zaznaczony w ramach 4,5 m służebności pas drogi utwardzony szerokości 3 m, a pozostała powierzchnia służebności potraktowana została jako zieleń (obszar biologicznie czynny). Przed uzyskaniem pozwolenia sąsiad przywiózł gruz celem utwardzenia całej powierzchni drogi służebnej. Problem polega na tym, że przy utwardzeniu drogi szerokości 3 m zostaje spełniony warunek o zachowaniu 60% powierzchni biologicznie czynnej, natomiast przy 4,5 m nie. Czy mogę się odwołać od wstępnego pozwolenia na budowę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szerokość drogi służebnej

Cz utwardzenie gruntu na działce wymaga zgłoszenia lub pozwolenia?

Zgodnie z art. 29 ustawy Prawo budowlane:

„2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

(…)

4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

Zgodnie z art. 30 tejże ustawy prace te podlegają zgłoszeniu.

Jeśli utwardzenie zostało wykonane bez wymaganego zgłoszenia, lub w większej powierzchni niż powinno – w tym zakresie może stanowić przypadek samowoli budowlanej. Skutki tej samowoli podlegają usunięciu w trybie art. 50 i 51 Prawa budowlanego, nie znajdują do nich natomiast zastosowania przepisy art. 48 (dotyczące budowy bez pozwolenia) oraz art. 49b (dotyczące budowy bez wymaganego zgłoszenia). Utwardzenie powierzchni działki nie jest bowiem budową, lecz stanowi przypadek innych robót budowlanych.

Skutki samowoli budowlanej

Przepis art. 50 Prawa budowlanego stanowi dla organów nadzoru budowlanego podstawę do wstrzymania robót budowlanych innych niż budowa, prowadzonych bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W postanowieniu tym organ może nałożyć obowiązek przedstawienia, w określonym terminie, inwentaryzacji wykonanych już robót, odpowiednich ocen technicznych i ekspertyz.

Zasadniczo powierzchnia obciążona służebnością nadal stanowi własność właściciela działki. Jej powierzchnia wchodzi w zakres powierzchni działki, nawet jeśli stanowi służebność drogową.

Ale nie zawsze może stanowić powierzchnię biologicznie czynną.

Zgodnie z definicją podaną w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przez powierzchnię biologicznie czynną należy rozumieć: „grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację.”

Definicja nie wyjaśnia kwestii np.: miejsc postojowych, czy utwardzeń wykonanych z tzw. eko kostki lub ażurowych płyt betonowych. W tym przypadku odpowiedzi można szukać (o ile została zawarta przez autora) w miejscowym planie, lub jak nie ma planu, o interpretację co do sposobu liczenia można wystąpić do lokalnego starostwa.

Tak więc nie powinna Pani raczej kwestionować decyzji pozwolenia na budowę – bo na tym etapie jest to zgodne z planem. Ale utwardzenie więcej niż 3 m szerokości już nie będzie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Droga konieczna

Kupiliśmy działkę z ustanowioną drogą konieczną aż do drogi publicznej. W akcie sprzedaży (załączam) mowa jest o jednej...

 

Partycypacja w kosztach remontu drogi służebnej

Partycypacja w kosztach remontu drogi służebnej

Posiadam prawo przechodu i przejazdu przez działkę sąsiada. Poza mną takie prawo posiadają jeszcze cztery inne osoby. Właściciel nieruchomości obciążonej...

Służebność przejazdu a budowa drogi

Kupiłem działkę budowlaną i w akcie notarialnym mam zapisaną nieodpłatną służebność przejazdu przez działki sąsiadów. Działki są...

 

Warunki ustanowienia służebności drogi

Czy na terenach zamkniętych można ustanowić służebność drogi koniecznej? Jakie są warunki ustanowienia takiej służebności?

 

Naprawa nawierzchni drogi służebnej

Jestem właścicielką działki na której wybudowałam dom. Do działki mam zapisaną służebność przejazdu przez działkę sąsiada. Drogę sama sfinansowałam...

 

Czy możliwe jest unieważnienie zasiedzenia dojazdu?

Postanowieniem sądu z 2000 r. określono nabycie przez nas służebności przejazdu i przechodu na drodze należącej do sąsiadów (wyrok...

 

Powództwo o naruszenie posiadania służebności

Otrzymałem służebność dojazdu do nieruchomości jeszcze od poprzedniego właściciela (była warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, została sporządzona...

 

Zakres służebności drogowej

Od prawie dwóch lat jestem właścicielką działki, którą nabyłam przez zasiedzenie. Sąsiad na mojej działce ma ustanowioną służebność przejazdu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »