Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze służebnością osobistą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa dożywocia a umieszczenie osoby w DPS-ie

Marek Gola • Opublikowane: 03-04-2020

Mieszkamy z osobą, która od jakiegoś czasu wymaga całodobowej opieki i nie może samodzielnie funkcjonować, poza tym zagraża swojemu życiu (próby samobójcze, ataki padaczki). Do GOPS-u został skierowany wniosek o umieszczenie w DPS-ie przez pracownika socjalnego szpitala oraz zespół lekarzy, którzy potwierdzili stan faktyczny cioci, z którą mieszkamy. Do wniosku została również dołączona zgoda cioci na umieszczenie w DPS-ie. Od kierownika GOPS-u dowiedziałam się, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie dlatego, że ciocia przepisała umową dożywocia mi i mężowi dom, w którym mieszkamy wspólnie z nią. Według kierownika umowa ta nie uprawnia nas do jakiejkolwiek pomocy z gminy, chyba że zgodzimy się na 100% odpłatność, podpisując umowę z kierownikiem, na co nas nie stać. Poza tym GOPS chce wysłać pracownika socjalnego na wywiad środowiskowy, żeby sprawdzić, czy wyrażona zgoda w trakcie pobytu w szpitalu na pobyt w DPS-ie była świadoma i czy nadal ją podtrzymuje oraz czy stan fizyczny pozwala na umieszczenie w DPS-ie. Czy pracownik GOPS-u może podważyć decyzję lekarzy o umieszczenie w DP-ie? Czy w tej sytuacji nie wystarczy wywiad pracownika socjalnego szpitala i lekarzy? Czy umowa o dożywocie skutkuje tym, że nie możemy ubiegać się o jakąkolwiek pomoc z gminy? Czy kierownik GOPS-u może odmówić umieszczenia cioci w DPS-ie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa dożywocia a umieszczenie osoby w DPS-ie

Kto jest zobowiązany do wnoszenia opłat za pobyt w DPS-ie?

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, że zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej „obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność”.

„Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.

2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno-rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za tę pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach”.

Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami lub z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Zwolnienie z opłat na rzecz DPS-u

Istotna z punktu widzenia Pani interesu i tematu ubiegania się o pomoc z gminy mimo faktu umowy dożywocia jest treść przepisu art. 64 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zgodnie z nim „osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce; występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych; małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia; osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko”.

Umowa dożywocia a pomoc z gminy – miejsce w DPS-ie

Godzi się podkreślić, iż powyższe nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, to jednak sądy bardzo często uznają, iż osoby, które nabyły nieruchomość w drodze dożywocia, winne uiszczać opłaty za osoby, które nieruchomość za owo dożywocie im przekazały – powołując się przy tym na zasady współżycia społecznego. Nie widzę jednak możliwości, by pracownicy kwestionowali zasadność umieszczenia cioci w DPS-ie. Nie mają bowiem wiadomości specjalnych, które pozwalają na tego rodzaju działania. Umowa dożywocia może mieć do najwyżej dla Państwa negatywne skutki finansowe, bowiem gmina może domagać się zapłaty za ciocię od Państwa, jednak nie może odmówić jej przyjęcia do DPS-u. Dodam też, że Państwa dopłata do pobytu jest możliwa dopiero wówczas, gdy pieniądze cioci (z emerytury, renty) nie wystarczą za zaspokojenie jej potrzeb. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Kanalizacja burzowa na działce

Przez moją działkę przebiega kanalizacja burzowa wraz ze studnią rewizyjną. Nie mam żadnej umowy z miastem. Jakie przysługują mi prawa?

 

Gospodarstwo za opiekę a umieszczenie w DPS

15 lat temu pewien starszy pan przepisał mi gospodarstwo w drodze umowy dożywocia wraz z ustanowieniem służebności mieszkania. Przez ten czas...

 

Jak rozwiązać problem zapisu służebności w testamencie?

Mama posiadała tylko mieszkanie. W 2004 r. sporządziła notarialny testament, na mocy którego spadkobiercami po połowie zostaliśmy ja i siostra...

 

Rozbiórka domu ze służebnością i budowa nowego a zapis o służebności

Rozbiórka domu ze służebnością i budowa nowego a zapis o służebności

W sprawie spadkowym nabyłam dom drewniany (jestem właściciele tego domu), w akcie notarialnym zapisane jest służebność domu mamie i bratu. Na...

Dysponowanie przez właściciela nieruchomością ze służebnością

Dysponowanie przez właściciela nieruchomością ze służebnością

Moja babcia mieszka ze swoim niepełnosprawnym synem w mieszkaniu, który stanowi połowę domu. Kilkadziesiąt lat temu cały dom został przepisany w formie...

Problem z ogrodzeniem nieruchomości z powodu transformatora

Problem z ogrodzeniem nieruchomości z powodu transformatora

Jestem na etapie zakupu nieruchomości, a dokładnie połowy bliźniaka z działką 1125 m 2 – budynek w stanie deweloperskim,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »