Działka zajęta pod słup wysokiego napięcia, jak uzyskać rekompensatę od PGE?

• Data: 2024-01-12 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Trzy lata temu, na etapie projektowania przebudowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV okazało się, że PGE na mojej działce chce postawić słup z wpisem do aktu notarialnego o użytkowaniu wieczystym. Kwota, jaką mi wtedy zaproponowano w ramach rekompensaty, wydawała się zbyt niska, bo moja działka jest bardzo wąska i słup znacząco przeszkadzał. Dlatego odrzuciłam propozycję przedstawiciela firmy projektującej inwestycję. Niestety, decyzją starosty PGE uzyskało zgodę na postawienie słupa. Od tamtej pory nic w mojej sprawie się nie dzieje. Słup stoi, a ja nie dostałam żadnej nowej propozycji rekompensaty według wyceny starosty (bo chyba na jego wniosek następuje wycena po decyzji zezwalającej na postawienie słupa). Nikt z PGE się ze mną nie kontaktował w celu wypłaty rekompensaty. A szkody powstały, bo zniszczono uprawy w czasie budowy słupa i przeciągania nowych linii. Do kogo kierować pismo odnośnie odszkodowania za postawienie słupa i zmianę w księgach? Czy da się uzyskać rekompensatę za zniszczenia + odsetki od PGE? Czy oni mogą wchodzić na prywatne posesje, niszczyć uprawy, nasadzenia i nie ponosić z tego tytułu żadnych kosztów? Dołączam do wglądu pisma w sprawie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działka zajęta pod słup wysokiego napięcia, jak uzyskać rekompensatę od PGE?

Wywłaszczenie pod inwestycję energetyczną

Właściciel nie powinien być ograniczany w wykonywaniu prawa własności. Jednak prawo dopuszcza pewne okoliczności, które umożliwiają organom wydanie decyzji o ograniczeniu własności.

Zgodnie z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej w skrócie „u.g.n.”) jako formę wywłaszczenia traktuje ograniczenie właściciela w korzystaniu z jego nieruchomości (art. 112 ust. 2). Z tego tytułu ustawa dopuszcza możliwość ustalenia i wypłacenia odszkodowania, stanowiąc, że odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu (art. 128 ust. 4 tejże ustawy).

Przepis art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa dwie podstawy odszkodowania: szkodę wywołaną zdarzeniami, o jakich mowa w art. 124-126, i zmniejszenie wartości nieruchomości wskutek tych zdarzeń. Ta regulacja nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że w przypadku odszkodowania ustalanego na podstawie art. 128 ust. 4 może dojść w uzasadnionych sytuacjach do odrębnego orzekania o każdej z podstaw.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›
 

Odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości i szkody na działce

Może Pani dochodzić odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości oraz za zniszczenia na działce.

Odszkodowanie za szkody wynikłe z ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości zgodnie z treścią art. 124 ust. 4 u.g.n. powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli natomiast na skutek wykonanych prac zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

Odszkodowanie przewidziane w art. 124 ust. 4 nie ma charakteru cywilnoprawnego i wszelkie kwestie związane ze sposobem ustalania odszkodowania zostały unormowane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Regulacja tam zawarta nie przewiduje żadnego odesłania do odpowiedniego stosowania Kodeksu cywilnego i przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie można wykraczać poza ramy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2009 r., w sprawie I OSK 460/08, dostępny w CBOSA).

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›
 

Przesłanki zmniejszenia wartości nieruchomości

Przesłanki zmniejszenia wartości nieruchomości, o których mowa w art. 128 ust. 4 u.g.n., wyszczególnione zostały w sposób kompletny w § 43 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109). Niniejszy przepis stanowi, że przy określaniu zmniejszenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy, uwzględnia się:

  • zmianę warunków korzystania z nieruchomości;
  • zmianę przydatności użytkowej nieruchomości;
  • trwałe ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości;
  • skutki spowodowane obowiązkiem udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy.

Powinna Pani wystąpić do starosty z wnioskiem o ustalenie odszkodowania po bezskutecznym wezwaniu PGE do przywrócenia stanu poprzedniego. Niestety brak jest w sprawie Pani inicjatywy, w związku z tym w sprawie się nic nie dzieje. Proszę wystąpić do PGE z żądaniem przywrócenia stanu poprzedniego, a następnie wystąpić do starosty z wnioskiem o wypłatę odszkodowania.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›
 

 

Przykłady

Przypadek Pani Anny

Pani Anna miała na swojej działce postawiony słup wysokiego napięcia przez PGE bez odpowiedniej rekompensaty. W wyniku negocjacji, z pomocą prawnika, udało jej się uzyskać odszkodowanie zwiększone o wartość zmniejszenia wartości nieruchomości oraz rekompensatę za zniszczone uprawy.

 

Doświadczenie Pana Krzysztofa

Pan Krzysztof, który mieszkał na wsi, stracił część swojego gospodarstwa na rzecz PGE. Po wielu miesiącach starań i konsultacji z lokalnym urzędem, otrzymał odpowiednią rekompensatę finansową, która uwzględniała zarówno wartość zajętej ziemi, jak i szkody w uprawach.

 

Sytuacja Państwa Nowaków

Państwo Nowakowie zmagali się z problemem słupa energetycznego umieszczonego na ich działce rekreacyjnej. Po złożeniu odwołania do odpowiednich organów i przedstawieniu wyceny nieruchomości, otrzymali oni adekwatną rekompensatę, która obejmowała zarówno wartość działki, jak i odszkodowanie za utracone korzyści związane z użytkowaniem działki.

 

Te przykłady pokazują różne scenariusze, z którymi właściciele nieruchomości mogą się spotkać, oraz podkreślają znaczenie aktywnego działania i korzystania z pomocy prawnej w celu uzyskania sprawiedliwego odszkodowania.

Podsumowanie

Podsumowując, właściciele działek, na których PGE instaluje słupy wysokiego napięcia, mają prawo do adekwatnej rekompensaty. Proces ten wymaga aktywnego działania ze strony poszkodowanych, w tym składania odwołań i korzystania z pomocy prawnej. Kluczowe jest uzyskanie odszkodowania, które uwzględnia zarówno wartość nieruchomości, jak i kompensuje wszelkie szkody wynikłe z ograniczenia w korzystaniu z działki.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu rekompensaty za działkę zajętą pod słup wysokiego napięcia? Skorzystaj z naszych porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism do PGE i odpowiednich organów. Jeżeli checesz skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Izabela Nowacka-Marzeion

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych, prawem budowlanym oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesją i planowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.



Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

Szukamy prawnika »